13. Övrigt

Är datorn en TV-mottagare?

2013-08-26 14:24 #0 av: Inkanyezi

Det här ämnet startar jag för att den tidigare tråden i ämnet, ”Vem ska betala avgiften?”, har hunnit bli ganska lång och innehåller en hel del lagtexter och en massa allmänprat, som kan vara bökigt att ta sig igenom för den som är intresserad av hur man ska ställa sig till kravet från RIKAB, Radiotjänst i Kiruna AB, att betala TV-avgift för sin Internetanslutna dator om man inte har någon TV och inte har anmält innehav av TV-mottagare.

Vad säger lagen?

Det finns motsägelser i Radiotjänsts hantering av datorn som TV-mottagare, och ingenstans i lagen anges att en dator generellt skulle vara en TV-mottagare. Den frågan är alltså tvistig, och lagen har inte något bestämt svar, medan Radiotjänst är mer bestämda om att ”dator ansluten till Internet” grundar avgiftsplikt för hushållet.

Lagen bakom avgiftskravet för TV-mottagare är ganska tydlig:

Avgiftsskyldighet

2 a § Den som innehar en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag (RIKAB). Lag (2009:1235).

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-198941-om-finansiering-_sfs-1989-41/

Sedan finns det ockå undantag från skyldigheten att betala avgift för TV-mottagare:

Undantag från avgiftsskyldigheten

5 § Skyldighet att betala radio- och TV-avgift finns inte vid innehav av TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program. Lag (2009:1235).

6 § Radio- och TV-avgift betalas inte för TV-mottagare som
1. innehas av någon som är anställd vid en utländsk beskickning eller ett karriärkonsulat, om det har beslutats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att avgift inte ska betalas för mottagaren,
2. har förts in i riket för tillfälligt bruk och är tullfri,
3. innehas på prov under högst 15 dagar, eller
4. är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB av den avgiftsskyldige. Lag (2009:1235).

Här framgår inte vad skillnaden skulle kunna vara mellan 5 § och 6 § stycke 4, då båda betecknar en mottagare som är varaktigt oanvändbar. Rent tekniskt kan man ju ganska lätt inse att en sådan apparat inte längre är en TV-mottagare, då den inte kan ta emot TV-prrogram. Någon förklaring om vad ”obrukbar” innebär finns inte i lagen, utan det är en tolkningsfråga om den bara behöver vara obrukbar i avseendet att ta emot TV-program eller om den behöver vara obrukbar i vidare bemärkelse.

Hur ser det ut när det gäller datorn?

”Dator” har inte definierats i lagen, så rent symantiskt hänger det i luften vad en dator är. Man kan undra om en Raspberry-Pi faller inom begreppet, och om den i så fall skulle kunna betraktas som mottagare genom att vara ansluten till Internet, då den har nätverkskontakt och HDMI-utgång, vilket innebär att den tekniskt kan anslutas till Internet och visa rörliga bilder.

Datorn är överhuvudtaget inte omnämnd i lagen, men i dess förarbeten finns ett antal passager, där datorn är omnämnd, och där det antas att en dator skulle kunna vara mottagare under vissa betingelser. Där går en statlig utredning längst i specificeringen, då man i SOU 2005:2 skriver:

Med TV-mottagare skall avses en sådan teknisk utrustning som kan ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från programföretagen. Den tekniska utrustningen skall kunna ta emot TV-signaler som sänds i analogt format eller i ett standardiserat digitalt TV-format och omvandla dessa till ljud och bild. Utrustningen skall ha en inbyggd monitor eller motsvarande (t.ex. en projektor) för presentation av bilden eller ha en utgång där en separat monitor eller motsvarande kan anslutas för presentation. Definitionen omfattar alla typer av elektroniska apparater med denna funktion, även datorer, mobiltelefoner och andra mobila enheter om dessa särskilt utformats eller utrustats för att ta emot sådana TV-signaler. (SOU 2005:2 s. 20)

I den definitionen av ”TV-mottagare” innefattas definitivt en Raspbery-Pi, om den förbereds på lämpligt sätt för att ta emot signalen och omvandla den till bild. Däremot kan en videospelare som saknar presentationsmedium inte bli TV-mottagare även om den tar emot signalen och skriver informationen till ett lagringsmedium, och en annan videospelare som inte kan ta emot signalen, men som kan använda lagringsmediet och presentera bilden är inte heller en TV-mottagare. Man kan alltså gå runt den här definitionen med två olika videoapparater och ”sneakernet”.

Märk att den statliga utredningen är inte en proposition till Riksdagen, men inte desto mindre är den ett förarbete till propositionen som läggs. Utredningen anger här tydligt flera kriterier som måste uppfyllas för att en teknisk utrustning ska kunna anses vara en TV-mottagare.

Här är nyckelorden att ”ta emot TV-signaler som sänds i analogt format eller i ett standardiserat digitalt TV-format och omvandla dessa till ljud och bild”. För att en dator ska bli TV-mottagare enligt den definitionen måste formatet på utsändningen vara endera analogt eller standardiserat digitalt.

Redan här faller nuvarande sändningar från programföretagen, som inte sänder i standardiserat format. De är alltså inte utsändning eller vidaresändning av TV-program om man använder den här definitionen. SVT och UR sänder med Adobe Flash, ett tredjeparts program med icke standardiserat gränssnitt. Det följer ingen standard, och de flesta operativsystem för datorer saknar stöd för formatet. Man måste hämta och installera en programvara från ett amerikanskt företag för att kunna ta emot och avkoda signalen, som inte ens sänds ut om datorn saknar programmet som ska ta emot och avkoda dataströmmen. Programmet är ett insticksprogram till webbläsare och finns inte till alla operativsystem eller webbläsare. Det finns därför många datorer som inte kan ta emot programmen från SVT och UR, och som därför inte kan vara TV-mottagare.

I propositionen, 2005/06:112 anges lite slarvigt att ”TV-utsändning kan, genom olika distributionsnät, tas emot av såväl datorer som mobiltelefoner ”. Datorn dyker upp på lite andra ställen också, men generellt är den summariskt beskriven som om den skulle kunna ta emot TV-utsändning, vilket Radiotjänst tolkar som att den alltid kan ta emot TV-utsändning, och det är så klart alldeles galet. Radiotjänst övertolkar alltså några få ord som inte helt stämmer med faktiska förhållanden.

Vad säger propositionen 2005/06:112 om datorn och anslutning till Internet?

Propositionen har en för Radiotjänst aningen svårtolkad mening på sidan 89:

Skyldighet att betala medieavgift skall dock inte föreligga vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till Internet tar emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från SVT, SR och UR.

Radiotjänst väljer att helt enkelt se förbi den meningen och plocka russinen ut kakan genom att hänga kvar vid den enda meningen att ”TV-utsändning kan, genom olika distributionsnät, tas emot av såväl datorer som mobiltelefoner ”.

Aktuellt mål i Förvaltningsrätten

För tillfället har jag ett mål uppe i Förvaltningsrätten i Luleå, där jag står emot Radiotjänst och hävdar min uppfattning att datorn inte är en TV-mottagare, där mitt starkaste argument är att datorn i sitt ursprungliga skick inte innehåller programmet som avkodar SVT:s och andra programföretags sändning, och att den därmed inte tar emot programmen och därför inte kan definieras som TV-mottagare. Programmet är inte en del av datorn, utan det är ett tredjeparts program som måste hämtas och installeras för att datorn ska kunna ta emot TV-programmen från SVT och UR.

Radiotjänsts argument är att datorn ändå ska ses som en mottagare, eftersom det inte spelar någon roll om det saknas en del, eller användaren inte har installerat ”rätt programvara” i datorn. Mitt motargument är att det inte finns någon sådan ”rätt programvara” eftersom det inte är en del av datorn, och den programvara som finns inte kan installeras på mitt system. Min dator har aldrig varit ”avsedd att ta emot TV-utsändning”, vilket Radiotjänst hävdar, då de säger att avsikten vid tillverkning eller anskaffning av datorn saknar betydelse. Inget av de argumenten har stöd i lagen.

Anmäl
2013-08-26 20:43 #1 av: Fridaybrew

Intressant, dock synd att lagen inte spelar någon roll bara se på piratbay rättegången medhjälp till medhjälp.

Du åker dit säkert likadant medhjälp till medhjälp för kanske kunna se på tv lol.

Trist!

Håller tummarna för dig!

Anmäl
2013-08-26 21:29 #2 av: Inkanyezi

Det finns faktiskt ett argument från Radiotjänst som jag inte har angripit preciserat, och som jag spar till Kammarrätten. Det är argumentet att man "i stället fokuserar på vem som startar sändningen" och påstår att den som tar emot inte kan bestämma när den ska sluta. Det är så skrattretande att det egentligen inte borde behöva bemötas, men alldeles självklart upphör sändningen så fort jag stänger programmet. Eftersom det de facto handlar om beställd trafik, beställ-TV, så är det mottagaren som startar och stoppar det hela. Ingen sändning går ut över Internet om det inte finns någon som tar emot den.

När man i en dator väljer att se ett visst program, så körs det programmet och inget mer, och det kan göras upp till ett par veckor efter att det sändes i etern. Datorn slutar visa "sändningen" när programmet slutar, eller när användaren stoppar det. SVT:s insats ligger enbart i att lägga upp det på servern, och sedan beställs det och levereras till datorn som beställer.

Och jag har bestämt mig för att jag ska krossa Radiotjänst. De har ingen rätt bakom sig, de vränger lag, och den verksamheten är brottslig. Det är Regeringen som har delegerat dem uppdraget, men de bryter mot reglerna som har satts upp av Riksdagen. Det är alldeles självklart att de inte får göra det. Det är ett missbruk av myndigheten som de har anförtrotts, och jag ska se till att uppdraget tas ifrån dem om de inte tar tillbaka sitt krav att "datorn är en TV-mottagare", för att den skulle vara "avsedd att ta emot utsändning av TV-program". En dator är inte avsedd till något ändamål alls, den kan bli avsedd till att göra ett visst jobb, när man förser den med hård- och mjukvara för uppgiften och matar den med rätt instruktioner. Innan dess är den bara död metall.

Anmäl
2013-08-27 01:22 #3 av: Fridaybrew

Allt detta skulle bli så mycket bättre om man istället betalade det på skattesedeln per person i hushållet.

Det handlar ju trots allt om att finansiera radio vilket har med rikets säkerhet att göra. att de sen även ska finansiera "oberoende" nyheter som inte är beroende av reklam intäkter är positivt tycker jag.

Fast kämpa på du. Det är intressant ur rättslig synvinkel men lite onödigt slöseri med resurser på en petitess egentligen =)

Man har ju betalat för tv-mottagaren i videon trots att den varit nedpackad i en låda på vinden och man inte äger en tv i alla år.

Anmäl
2013-08-27 19:16 #4 av: Inkanyezi

Man kan så klart tänka sig olika finansieringsmodeller, och den nuvarande har nog spelat ut sin roll i stort sett, sedan man tog bort den separata radiolicensen.

SVT vill ha den kvar för att behålla en viss autonomi gentemot Staten, där budgeten bestäms av antalet betalda avgifter, men i praktiken är det ju ändå så att de inte kan förfoga fritt över inkomna medel. Men när man börjar ta till metoder som mer ses som handlingssättet hos diverse skumma beskyddarkonstellationer, så blir det ju väldigt tveksamt. Att de har fått förtroendet att agera som förvaltning, så att pengarna de kräver måste betalas även om det är tvistigt att de alls ska ha något, då är det inte längre riktigt rumsrent.

Just i deras summariska definition av datorn som TV-mottagare går de alldeles för långt, och det liknar mer utpressning, när de de facto driver in pengar som de inte har rätt till. Datorn är inte en TV-mottagare. Datorn är en generell "teknisk utrustning" som kan anpassas till mängder av olika uppgifter, och det räcker inte att ansluta den till Internet för att den ska kunna ta emot utsändning av TV-program. När det gäller de specifika program som anges för avgiftsplikten, och som avgiften avses gå till, kan datorn inte ta emot dem om man inte utrustar den särskilt för ändamålet.

Det är tvistigt om SVT:s sändningar på Internet alls kan definieras som utsändning enligt de aktuella lagarna. Min uppfattning är att det inte är utsändning, men om det hade varit utsändning, så är datorn ändå inte en mottagare om den inte har utrustats för att ta emot TV-programmen.

Men, det är tydligt formulerat i förarbetena, och hävdas också av Radioitjänst, att "Beställ-TV", Video On Demand, inte är avgiftspliktigt, och SVT:s utsändning sker enbart på beställning, och sändningen avslutas när programmet är slut eller när användaren stoppar det. Det är användaren som startar och stoppar programmet, inte SVT, tvärtemot vad Radiotjänst hävdar. Det är inte heller formulerat i lagen att det skulle ha betydelse, men det är Radiotjänsts argument, falskt, snömos, ren lögn och rappakalja.

Om det finns något annat sätt att starta sändningen, så att det går en konstant ström från där man hoppar på, kanske sändningen skulle kunna liknas vid utsändning av rundradio, men de program som jag har provat att titta på har alla startat från början när jag klickar på länken, och jag kan spola fram till slutet, och där stoppar sändningen. SVT har inte någonting med start eller slut att göra där, utan det ligger på servern på precis samma sätt som annan beställ-video. Trots att det är utsatt till en bestämd dag och bestämt klockslag, kan man titta på det ett par veckor senare. Det liknar inte rundradiosändning, sådan sändning som kräver tillstånd enligt Radio- och TV-lagen.

Men den springande punkten är om datorn är en TV-mottagare. Och jag hävdar bestämt att den inte är det, så länge den inte har förberetts för sådan tjänst.

Anmäl
2013-08-29 08:20 #5 av: deeman

Det kvittar nog hur mycket man än vrider och vänder på det hela, vi kommer för all framtid att tvingas betala denna avgiften även om den reformeras om till det bättre. Men jag håller dock inte med om att en dator INTE är en mottagare pga. möjligheten finns och så säger lagen hur dum den än kan låta. Finns en möjlighet så "finito".

Däremot det som är ännu knasigare är att vare sig om du har tv eller dator hemma men på jobbet så finns en möjlighet att se tv sändningar och även om det är tänkt att du ska ägan dig åt ditt jobb så ska du likväl betala avgiften just för att det finns en möjlighet.


Storgråter


Daniel, Värd: Datorn i Fokus. Medarbetare: Webbprogrammering iFokus.


Anmäl
2013-08-29 10:44 #6 av: Inkanyezi

Nej, det är helt bortitok. Möjligheten finns inte.

En dator är en klump död metall och lite annat skrot. Den har inga möjligheter innan man förser den med lämplig hård- och mjukvara för uppgifterna som den ska lösa.

 • En telefon innehåller numera en dator, som omvandlar det talade ordet till datapaket i realtid, och omvänt, för att det ska kunna skickas i nätverket till den som är i andra änden. Telefonen i grundutförande är inte utrustad för att ta emot utsändning av TV-program. Till det behövs särskild programvara, samt att det finns utsändning över något av nätverken som telefonen kan kopplas upp emot.
 • En kamera är också en liten dator, vars hårdvara är ganska specifik, då den har knappar för att göra inställningar till mjukvaran och dess primära inenhet är ett chip som tar emot ljus och omvandlar det till data. Den datorn kan i flera fall numera kopplas upp mot Internet, för att spara bilderna i "molnet", men den kan inte ta emot TV-utsändning med den mjukvara (firmware) som är installerad, även om den faktiskt har en utenhet som visar bilder, också rörliga bilder.
 • En tvättmaskin innehåller också en dator, som vanligen inte kan kopplas upp mot Internet, men inte desto mindre är det en dator, med speciell hårdvara som utför specifika uppgifter.
 • Många bilar idag innehåller datorer som är uppkopplade mot Internet, men de saknar den utenhet som kan visa rörliga bilder och inenheten, programmet, som kan ta emot TV-utsändning. De är kopplade till Internet, men de är inte TV-mottagare, eftersom hård- och mjukvara inte är anpassad till att visa utsändning eller vidaresändning av TV-program. Datorn i bilen levererar diagnostik till en central dator hos biltillverkaren, som på så sätt kan se om det blir fel på något av bilens system, så att verkstaden kan åtgärda felen, och så att bilen kan kallas in om felen är allvarliga och kräver åtgärd för säkerheten. 

En dator är alltså inte per definition en TV-mottagare. Det krävs att man anordnar den för att kunna ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, och dessutom måste nätverket man ansluter emot innehålla sådan utsändning eller vidaresändning. Lagen anger enbart SVT och UR, samt andra program riktade mot svenska hushåll, så mottagning av utländska program som inte är specifikt riktade mot Sverige är undantagna.

De tvistiga frågorna är:

 • Frågan om utsändning och vidaresändning. Internet har ingen möjlighet till utsändning eller vidaresändning, så som den är angiven i lagen, som samtidigt kan tas emot av alla. Varje uppkoppling är separat. Ingenting sänds på Internet utan en uttrycklig begäran. Det finns ingen möjlighet att sända till "allmänheten".
  -
 • Frågan om datorn är en TV-mottagare. Detta är något klarare än frågan om "utsändning", som kan vridas och vändas och omdefinieras. Datorn kan inte definieras som TV-mottagare om den inte anordnas specifikt för att ta emot de sändningar som, om den första tvistigheten avgörs till fördel för utsändning, riktas till svensk allmänhet. När datorn inte innehåller program för att ta emot TV-utsändning, så har den inte möjlighet att ta emot den. Programmet som behövs är INTE del av en dator, så det handlar inte om en saknad del, utan en del som är främmande, och som måste hämtas och installeras aktivt av användaren för att datorn ska GÖRAS OM till något som den från början inte är.

Så datorn är inte per definition en TV-mottagare, utan det är avancerad lagvrängning bakom Radiotjänsts och Förvaltningsrätten i Luleås beslut att kategoriskt bedöma den som "utrustning AVSEDD att ta emot utsändning av TV-program".

Avgift ska alltså inte betalas för en dator ansluten till Internet, om den inte har försetts med programvara för att ta emot och tolka dataströmmen från SVT och UR. Utan det programmet FINNS INTE MÖJLIGHETEN att ta emot utsändning av det slag SVT och UR gör, eftersom de faktiskt inte sänder dataströmmen.

Det är inte en "saknad del" till en "TV-mottagare" att programmet inte är installerat, utan programmet är inte en del av datorn, det är helt främmande, precis lika främmande som program för att styra en gräsklippare eller dammsugare eller ABS-bromsar på en motorcykel, när datorn är AVSEDD för helt andra uppgifter.

Så en dator ansluten till Internet är inte en TV-mottagare, då den saknar möjlighet att ta emot utsändning och vidaresändning av TV-program. Men eftersom datorn är anpassbar, dess främsta egenskap, kan den med olika medel GÖRAS OM till mottagare för utsändning eller vidaresändning av TV-program. Medlen kan innefatta särskild hårdvara (TV-kort) och  programvara som tar emot programmen.

Det är härvid viktigt att se att det funktionellt inte är någon skillnad på särskild hårdvara eller mjukvara, så att om ett problem kan lösas med endera hård- eller mjukvara eller en kombination av båda, så är alla metoderna lika till sin funktion. Lagen säger inte att man måste anskaffa sådant som saknas för att utrrustningen ska vara en mottagare, utan avgiftsplikten är bunden till att man har en mottagare. Datorn är inte en mottagare, utan den är, som tidigare nämnt, bara död materia. Den har ingen funktion. All funktion i datorn är bunden till programmen som har installerats, och den kan inte bli en TV-mottagare utan sådana program som behövs för mottagningen.

TV-mottagaren är alltså programmet, i kombination med övrig mjuk- och hårdvara och anslutning till nätverk där utsändning och vidaresändning sker.

Att kräva att jag ska betala, för att jag enkelt kan ladda ner programmet som behövs för att SVT ska sända mig dataströmmen är lika idiotiskt som att kräva att jag ska betala avgiften för att jag har tillfäckligt med pengar för att köpa mig en TV-apparat, eller att jag faktiskt kan hämta en i återvinningsrummet alldeles gratis.

Anmäl
2013-08-30 12:10 #7 av: deeman

#6 - Vad menar du med att möjligheten INTE finns?

För mig så finns möjligheten i och med att man kan t ex anskaffar sig ett TV-kort och monterar in i datorn vilket då innebär att man man ta emot TV-sändningar. Visserligen behöver man ju just inte specifikt ett TV- kort i dag för att kunna se på TV. Det räcker väl med en vanlig uppkoppling?

Men hur som.., vare sig du installerar något TV-kort eller inte så tror jag att det spelare ingen roll, du har en möjlighet att köpa TV-kortet i vilken affär som helst som säljer datorer och datortillbehör.

Att kräva att jag ska betala, för att jag enkelt kan ladda ner programmet som behövs för att SVT ska sända mig dataströmmen är lika idiotiskt som att kräva att jag ska betala avgiften för att jag har tillräckligt med pengar för att köpa mig en TV-apparat, eller att jag faktiskt kan hämta en i återvinningsrummet alldeles gratis. 

Du har en poäng och jag håller med dig om dumheten i avgiften och vad som är vad gällande att det finns en möjlighet eller inte - och Ja, avgiften är ju Sveriges dummaste avgift, som styrs av regeringen så... ;-)

Daniel, Värd: Datorn i Fokus. Medarbetare: Webbprogrammering iFokus.


Anmäl
2013-08-30 13:50 #8 av: Inkanyezi

#7
Jag tror att du har missat själva grejen. Självklart kan en TV-mottagare som fungerar ta emot utsändning och vidaresändning av TV-program. Det råder väl knappast några delade meningar om det.

Men här handlar det om en dator, och en dator kan inte ta emot TV enbart genom att kopplas upp mot nätet. Den måste också innehålla program som tar emot och som avkodar sändningen. Om det programmet inte finns, så kan datorn inte ta emot, och det finns alltså inte möjlighet att ta emot TV-program, så som de definieras i Ratio- och TV-lagen.

Det är till och med så vist ordnat att SVT inte sänder ut något TV-program om man inte har det datorprogrammet installerat. Eftersom ingen utsändning sker, så finns inget att ta emot. Man kan alltså inte ta emot TV-program enbart genom att koppla upp datorn mot Internet, utan det krävs mer.

Och en dator som inte innehåller programvaran som SVT sänder till, kan alltså inte ta emot TV-program.

Anmäl
2013-08-31 10:17 #9 av: bamse6311

Intressant det här också angående Copyswede.

Här går det att dra en parallell till kravet på tv-avgift för datorer och surfplattor, där frågan ställts huruvida utrustningen behöver vara särskilt ägnad åt att ta emot tv-signaler eller inte för att omfattas av lagen om TV-avgift.

http://extreme.idg.se/2.1030/1.520268/samsung-tar-copyswedes-kopieringsavgift-till-domstol

Bästa hälsningar,
Bertil

Anmäl
2013-08-31 13:59 #10 av: Fridaybrew

Lite skillnad är det trots allt. Den ena är  staten som finansierar Radio för rikets säkerhet. Den andra är en organisation som representerar privata vinstintressen.

Anmäl
2013-08-31 14:19 #11 av: deeman

Jag är mycket emot denna licens/TV-avgift som så många andra.
Men jag står nog ändå fast vid att - "Möjligheten finns" dock tycker jag det ska gälla TV-apparater och inget annat som t. ex dator, digitalbox eller tv-box.
Även om du vare sig har TV eller dator men kanske en TV-box som tillhör lägenheten, - ja då ska du likväl betala avgiften om du inte lämnar tillbaka den till hyresvärden och får kvittens på det som bevis. - Så fick jag göra för att bli av med påhänget och avgiften.

Men iom att en dator nu gör det "möjligt" så åker jag väl på den avgiften igen lik förbannat. 

Daniel, Värd: Datorn i Fokus. Medarbetare: Webbprogrammering iFokus.


Anmäl
2013-08-31 14:57 #12 av: bamse6311

Personligen kan jag inte på något sätt komma ifrån den där avgiften.

Visserligen så har jag inget TV-kort i datorn men däremot så har jag ju en gammal tjock-tv och tittar dessutom sällan på program som har en siffra över 2 vilket ju berättigar till att just jag skall betala avgiften.

Ser mest på Svt1 samt ibland Svt2 och även DR1 och den där DR har danskarna tack och lov ännu inte fått för sig att debitera på oss svenskar.

Jo, det finns många konstiga avgifter.
Bland annat den där kopieringsavgiften som jag länkade till.

Jag köpte en extern hårddisk för ett par veckor sedan.
Behövde ingen stor då jag bara skall ha den till mina egna bilder samt dokument och även en systemavbildning av mitt Win7.

Den var på 320 GB vilket mer än väl täcker mitt behov.
Den var dessutom billig och kostade 299 kr varav 80 kr gick till copyswede.

Tidigare så sparade jag mina bilder på USB-minne samt DVD-skivor.
På DVD-skivor så är det ju helt otroligt då 46 % av priset går till kopieringsavgiften.

Nåväl, hoppas att Inkanyezi kan driva detta med tv-avgiften så långt att det blir ett prejudikat och lagändring.

Får även hoppas att Samsung kan driva frågan om kopieringsavgiften.

Bästa hälsningar,
Bertil

 

Anmäl
2013-09-05 15:53 #13 av: VSK

http://vlt.se/ttkultur/1.2200039-tv-avgift-for-datorer-provas-pa-nytt

Skrattar

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-09-06 12:21 #14 av: pernillaa

Har inte läst allt riktigt men min spontana reaktion är att den här avgiften borde vävas in i skatten istället, så kan de avlöna alla anställda som springer runt och kollar vilka som har dessa "TV-mottagare" och inte.

Ha en bra dag! // Pernilla


Anmäl
2013-09-06 13:02 #15 av: Inkanyezi
yttrande-radiotjanst-02.pdf

Nej, det är lite mycket att läsa igenom, men jag använder ifokus databas för att få alltihop samlat, så det blir en del inskannade dokument och en massa juristtjafs, som egentligen inte skulle behöva finnas överhuvudtaget.

Jag har fått en bilaga till från Förvaltningsrätten att kommentera, från Radiotjänst, som så klart fortfarande hävdar att datorn är en tv-mottagare. De är dock väldigt otydliga och velar fram och tillbaka om vilka villkor som ska gälla, och det är helt tydligt att de i ren illvilja avser att ta ut avgift av alla som har dator, oavsett om de kan ta emot programmen eller inte, och att de alltså handlar i strid mot lagen. Jag har skannat dokumentet nu, och postar det här. Mitt svar kommer jag att lägga in längre fram.

Hur utslaget i den första instansen än blir, kommer ena parten att överklaga, så det spelar egentligen ingen roll vilken bedömning Förvaltningsrätten gör.

Anmäl
2013-09-06 16:47 #16 av: Koggr

Alltså. Har inte deltagit nu, men behövs inte flash installerat för att se på svtplay? Alltså går det inte att titta på direkten på en nyinstallerad dator utan man måste installera programvara från tredjepart som ej tillhandahålls men som är ett krav för att kunna se på svtplay från en dator? Har säkert tagits upp redan men har inte riktigt orken att läsa igenom tråden just nu. Men är det så?

Anmäl
2013-09-06 17:08 #17 av: VSK

#16

Du måste ha Flash installerat för att kunna se på "webb-TV".


33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-09-06 17:51 #18 av: Koggr

Som jag ser det är det inte en mottagare så fort du behöver installera programvara från tredje part för att kunna använda tjänsten. Eller installera en app för den delen..

Anmäl
2013-09-06 17:59 #19 av: VSK

#18

Vi är många som tycker så.

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-09-07 13:38 #20 av: Inkanyezi
svar-pa-radiotjansts-yttrande-aktbilaga-12.pdf

Nu har jag filat lite på ett svar till yttrandet från Radiotjänst som Förvaltningsrätten i Luleå har tillställt mig. Jag vänder där Radiotjänsts egna argument emot dem, genom att de upprepat anger Propositionen 2005/06:112 sidan 92 som underlag för bedömningen av datorn som tv-mottagare. På den sidan anges att formatet ska vara standardiserat.

Här är mitt utkast som det ser ut hittills. Radiotjänsts yttrande är vänsterställt och i tolv punkters teckensnitt utan seriffer, och mina kommentarer är punktmarkerade indragna stycken i teckensnitt med seriffer.

#18 Jo, det kräver en särskild tredjeparts programvara för att kunna ta emot det som programföretagen sägs "sända ut". Det räcker inte att datorn kan visa Flash-animeringar, utan den måste ha version 10.1 eller senare av Adobe Flash som instick i webläsaren för att servern ska leverera dataströmmen. Insticksprogrammet finns inte till alla webläsare och webläsare som accepterar programmet finns inte till alla operativsystem.

Så i grunden sänds inte programmet om man inte har anordnat datorn för att ta emot det. Det finns alltså ingen sändning, så länge man inte har installerat ett visst program, som man kanske inte vill ha i sin dator.

Anmäl
2013-09-08 10:26 #21 av: Inkanyezi

p { margin-bottom: 0.21cm; }

Radiotjänsts yttrande som svar på aktbilagorna 6, 8 och 9 är mycket intressant, genom att de faktiskt vidgår att de avser att påföra avgift för utrustning som inte är avsedd för att ta emot tv-program, och att de avser tvinga även den som inte har ringaste intresse av SVT:s sändningar att betala TV-avgift. Radiotjänst vet att de har fel, men agerar i strid mot detta, i ren illvilja, för att maximera intäkterna genom att ta ut avgift också av dem som inte ”faktiskt tar del av tv-utbudet”. Detta kan inte betraktas som annat än moraliskt totalhaveri hos förvaltningen, då den agerar i strid mot lagen och dess förarbeten, och mot Riksdagens intentioner med lagen om TV-avgift.


På sidan 3 i yttrandet anges två stycken som är fullständigt irrelevanta.

 1. Det ena gäller ”om det är fel på en tv, men felet kan repareras för en rimlig kostnad”. Men det gäller tv-mottagare som det är fel på, inte datorer som är fullt fungerande. Min dator har aldrig varit en tv-mottagare, och kommer inte heller att bli det. Radiotjänst använder här metoden att ”flytta målstolparna”, och de benämner en helt irrelevant teknisk utrustning som mål för deras nit att driva in pengar av datorinnehavare som inte ser på tv.

 2. Man anger också att det inte skulle vara ägarens, tillverkarens eller användarens avsikt med apparaten, utan en mer esoter ”avsikt”, som kan ändras genom ett administrativt penndrag hos en förvaltning. Naturligtvis har de fel, det finns inget som helst lagstöd för att kategoriskt bestämma att en dator är tv-mottagare. Radiotjänst har trots upprepade uppmaningar inte kunnat redovisa hur de har utrett att min dator skulle vara en tv-mottagare, och skälet är som jag ser det att de inte alls har utrett saken.

Avsikten vid tillverkningen av datorn och när den förses med program är höggradigt relevant, och Radiotjänst använder en tolkning som är helt uppåt väggarna. Det framgår av förarbetena till lagen att det är de som faktiskt tar del av tv-utbudet som ska betala, men Radiotjänst hävdar att lagen avser att de som faktiskt inte tar del av tv-utbudet ska betala, till och med om utrustningen inte är ägnad att ta emot tv-programmen.


Det går att installera program, javisst, det går att installera både hård- och mjukvara till en dator för ett otal uppgifter, varav tv-mottagning kan vara en, men den är inte en apparat för någon av dessa uppgifter, så länge den inte har utrustats för ändamålet. Det är inte svårare att gå ner i soprummet och hämta en tv-mottagare om man vill ha en. Och här ser man mer tydligt varför argumentet om hur lätt man kan göra en ändring av datorn inte håller. Det är faktiskt ännu enklare att hitta en fullt fungerande apparat i soporna, men det ger inte något incitament att påföra avgift om man inte faktiskt gör det. Lagstiftaren har dryftat de här frågorna, och de finns med i förarbetena, men i skrivningen från Radiotjänst undanhåller de viktiga punkter i dokumenten de hänvisar till.


Det framgår också av lagens förarbeten, att man förutsätter att datorn måste vara utrustad för att ta emot och visa programmen om den ska kunna bedömas vara en mottagare. En dator som saknar programmet som används för att ”sända” och ta emot, kan inte vara en mottagare, vilket också bekräftas av att servern inte sänder till en sådan dator. Därmed är ”sändningen” inte heller riktad till ”allmänheten” så som lagen avser, eftersom exempelvis SVT väljer bort alla som inte har programmet installerat. Definitionen tv-mottagare hänger alltså på ett visst proprietärt program. Att aktören inte heller sänder motsäger också utsagan att ”sändning” alls förekommer eller ”startas” av den aktuelle aktören. I och med att ingen sändning utgår, finns ingen tv-sändning.


Om datorn enkelt kan byggas om till tv-mottagare är inte relevant i sammanhanget, eftersom den inte är en tv-mottagare. Det är en ändring det handlar om, och Radiotjänsts argument är hypotetiskt. Visst kan man bygga en tv-mottagare, och självklart ska man betala den lagstadgade avgiften om man bygger en tv-mottagare, men förvaltningen har ingen rätt att kräva att man ska bygga en sådan mottagare för att de ska kunna kräva in avgiften.


Frågan om att ”göra en tv-mottagare obrukbar” är helt irrelevant, då datorn aldrig har varit en tv-mottagare. I och med att den inte är en tv-mottagare ska den inte heller anmälas för tv-avgift, helt oavsett vilka nätverk den kopplas mot.


Sedan kommer frågan om ”vem som startar sändningen”, och där kommer Radiotjänst med en ren lögn. Jag vill inte ha en myndighet som ljuger och stjäl. När Radiotjänst vill tvinga även den som inte har en tv-mottagare till att betala tv-avgift, och när de använder lögner för att utkräva avgift som är oskälig, då är Radiotjänst mycket illa ute. Det finns inget annat sätt att starta en överföring på Internet än att mottagaren startar den. Det är mottagaren som avgör när den ska starta och när den ska sluta. Om den är linjär är inte relevant i sammanhanget, men SVT:s sändningar är inte linjära. Jag har provat att starta SVT-sändningar vid annan tidpunkt än den som är annonserad i programtablån, och det går alldeles utmärkt, och de sänder endast programmet som begärs, och sedan upphör sändningen. Det handlar om beställ-tv, allt annat är lögn.


Att Radiotjänst hittar på tekniska oegentligheter för att göra mottagningen ”teknikneutral” skulle vara skrattretande om det inte vore så fruktansvärt illa. I ena meningen hävdas teknikneutralitet, och i den andra hittar man på nya teknikbegrepp, som ”öppna Internet-sändningar”,som faktiskt inte existerar i sinnevärlden. Lite bättre förmåga borde Radiotjänst ha när det gäller att anpassa den faktiska tekniken till lagen som avses gälla den. Vi kan konstatera att lagen inte är teknikneutral, då den de facto kräver teknik för att kunna tillämpas, och den tekniken är väl definierad. Däremot förekommer inte sådant som ”öppna Internet-sändningar”, vilket närmast bevisas av att SVT inte sänder till min dator. Jag kan ta emot det mesta som är standardiserat på nätet, och en del som också avviker från standard, men om jag försöker få ”utsändning” från SVT, så vägras den, efter att SVT:s server har förhandlat med min dator.


Så jag har helt klart för mig vilken min motpart är nu. Det är en tjuv, bedragare, utpressare och lögnare, som vill stjäla pengar från mig för att öka sina intäkter, utan att ha torrt på fötterna vad gäller lagen. Radiotjänst använder falska argument, vränger lagen och söker plocka russin ur kakan genom att hitta små felaktigheter i tekniskt hänseende och genom att hänvisa till tidigare felaktiga bedömningar, för att stöda sin moraliskt förkastliga hantering. Jag är uppriktigt arg på lurendrejeriet som Radiotjänst ägnar sig åt. Jag godtar inte deras lagvrängeri. Jag kan inte godta en myndighet som med lögner och vrängande av lag söker få ut en avgift av personer som inte har orsak att betala den. Radio- och TV-avgiften är bunden till mottagare för tv-program, och här använder Radiotjänst rena lögner för att omvandla apparater som inte är tv-mottagare och i efterhand definiera dem som tv-mottagare helt oavsett om de ens kan ta emot tv-program.


Men mer skrämmande än Radiotjänsts gangstermetoder för att utkräva avgift av alla med Internet, är det faktum att Förvaltningsrätten har dömt till deras fördel i flera fall.

Det är faktiskt helt uppenbart att Radiotjänsts yrkande strider mot lagen, och Förvaltningsrätten borde ha dömt rätt från början. Men så har inte skett. Förvaltningsrätten har i stället hjälpt utpressaren, tjuven, lögnaren och lagvrängaren att vränga lagen och gjort den saker som saklös är. Det strider mot den etik som vi förväntar oss av en domstol:

 • Jag lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.

Anmäl
2013-09-08 10:29 #22 av: Inkanyezi

Radiotjänsts yttrande som svar på aktbilagorna 6, 8 och 9 är mycket intressant, genom att de faktiskt vidgår att de avser att påföra avgift för utrustning som inte är avsedd för att ta emot tv-program, och att de avser tvinga även den som inte har ringaste intresse av SVT:s sändningar att betala TV-avgift. Radiotjänst vet att de har fel, men agerar i strid mot detta, i ren illvilja, för att maximera intäkterna genom att ta ut avgift också av dem som inte ”faktiskt tar del av tv-utbudet”. Detta kan inte betraktas som annat än moraliskt totalhaveri hos förvaltningen, då den agerar i strid mot lagen och dess förarbeten, och mot Riksdagens intentioner med lagen om TV-avgift.

På sidan 3 i yttrandet anges två stycken som är fullständigt irrelevanta:

 1. Det ena gäller ”om det är fel på en tv, men felet kan repareras för en rimlig kostnad”. Men det gäller tv-mottagare som det är fel på, inte datorer som är fullt fungerande. Min dator har aldrig varit en tv-mottagare, och kommer inte heller att bli det. Radiotjänst använder här metoden att ”flytta målstolparna”, och de benämner en helt irrelevant teknisk utrustning som mål för deras nit att driva in pengar av datorinnehavare som inte ser på tv.
  -

 2. Man anger också att det inte skulle vara ägarens, tillverkarens eller användarens avsikt med apparaten, utan en mer esoter ”avsikt”, som kan ändras genom ett administrativt penndrag hos en förvaltning. Naturligtvis har de fel, det finns inget som helst lagstöd för att kategoriskt bestämma att en dator är tv-mottagare. Radiotjänst har trots upprepade uppmaningar inte kunnat redovisa hur de har utrett att min dator skulle vara en tv-mottagare, och skälet är som jag ser det att de inte alls har utrett saken.

Avsikten vid tillverkningen av datorn och när den förses med program är höggradigt relevant, och Radiotjänst använder en tolkning som är helt uppåt väggarna. Det framgår av förarbetena till lagen att det är de som faktiskt tar del av tv-utbudet som ska betala, men Radiotjänst hävdar att lagen avser att de som faktiskt inte tar del av tv-utbudet ska betala, till och med om utrustningen inte är ägnad att ta emot tv-programmen.

Det går att installera program, javisst, det går att installera både hård- och mjukvara till en dator för ett otal uppgifter, varav tv-mottagning kan vara en, men den är inte en apparat för någon av dessa uppgifter, så länge den inte har utrustats för ändamålet. Det är inte svårare att gå ner i soprummet och hämta en tv-mottagare om man vill ha en. Och här ser man mer tydligt varför argumentet om hur lätt man kan göra en ändring av datorn inte håller. Det är faktiskt ännu enklare att hitta en fullt fungerande apparat i soporna, men det ger inte något incitament att påföra avgift om man inte faktiskt gör det. Lagstiftaren har dryftat de här frågorna, och de finns med i förarbetena, men Radiotjänst undanhåller viktiga punkter som talar emot deras sak i dokumenten de hänvisar till.

Det framgår också av lagens förarbeten, att man förutsätter att datorn måste vara utrustad för att ta emot och visa programmen om den ska kunna bedömas vara en mottagare. En dator som saknar programmet som används för att ”sända” och ta emot, kan inte vara en mottagare, vilket också bekräftas av att servern inte sänder till en sådan dator. Därmed är ”sändningen” inte heller riktad till ”allmänheten” så som lagen avser, eftersom exempelvis SVT väljer bort alla som inte har programmet installerat. Definitionen tv-mottagare hänger alltså på ett visst proprietärt program. Att aktören inte heller sänder motsäger också utsagan att ”sändning” alls förekommer eller ”startas” av den aktuelle aktören. I och med att ingen sändning utgår, finns ingen tv-sändning.

Om datorn enkelt kan byggas om till tv-mottagare är inte relevant i sammanhanget, eftersom den inte är en tv-mottagare. Det är en ändring det handlar om, och Radiotjänsts argument är hypotetiskt. Visst kan man bygga en tv-mottagare, och självklart ska man betala den lagstadgade avgiften om man bygger en tv-mottagare, men förvaltningen har ingen rätt att kräva att man ska bygga en sådan mottagare för att de ska kunna kräva in avgiften.

Frågan om att ”göra en tv-mottagare obrukbar” är helt irrelevant, då datorn aldrig har varit en tv-mottagare. I och med att den inte är en tv-mottagare ska den inte heller anmälas för tv-avgift, helt oavsett vilka nätverk den kopplas mot.

Sedan kommer frågan om ”vem som startar sändningen”, och där kommer Radiotjänst med en ren lögn. Jag vill inte ha en myndighet som ljuger och stjäl. När Radiotjänst vill tvinga även den som inte har en tv-mottagare till att betala tv-avgift, och när de använder lögner för att utkräva avgift som är oskälig, då är Radiotjänst mycket illa ute. Det finns inget annat sätt att starta en överföring på Internet än att mottagaren startar den. Det är mottagaren som avgör när den ska starta och när den ska sluta. Om den är linjär är inte relevant i sammanhanget, men SVT:s sändningar är inte linjära. Jag har provat att starta SVT-sändningar vid annan tidpunkt än den som är annonserad i programtablån, och det går alldeles utmärkt, och de sänder endast programmet som begärs, och sedan upphör sändningen. Det handlar om beställ-tv, allt annat är lögn.

Att Radiotjänst hittar på tekniska oegentligheter för att göra mottagningen ”teknikneutral” skulle vara skrattretande om det inte vore så fruktansvärt illa. I ena meningen hävdas teknikneutralitet, och i den andra hittar man på nya teknikbegrepp, som ”öppna Internet-sändningar”,som faktiskt inte existerar i sinnevärlden. Lite bättre förmåga borde Radiotjänst ha när det gäller att anpassa den faktiska tekniken till lagen som avses gälla den. Vi kan konstatera att lagen inte är teknikneutral, då den de facto kräver teknik för att kunna tillämpas, och den tekniken är väl definierad. Däremot förekommer inte sådant som ”öppna Internet-sändningar”, vilket närmast bevisas av att SVT inte sänder till min dator. Jag kan ta emot det mesta som är standardiserat på nätet, och en del som också avviker från standard, men om jag försöker få ”utsändning” från SVT, så vägras den, efter att SVT:s server har förhandlat med min dator.

Så jag har helt klart för mig vilken min motpart är nu. Det är en tjuv, bedragare, utpressare och lögnare, som vill stjäla pengar från mig för att öka sina intäkter, utan att ha torrt på fötterna vad gäller lagen. Radiotjänst använder falska argument, vränger lagen och söker plocka russin ur kakan genom att hitta små felaktigheter i tekniskt hänseende och genom att hänvisa till tidigare felaktiga bedömningar, för att stöda sin moraliskt förkastliga hantering. Jag är uppriktigt arg på lurendrejeriet som Radiotjänst ägnar sig åt. Jag godtar inte deras lagvrängeri. Jag kan inte godta en myndighet som med lögner och vrängande av lag söker få ut en avgift av personer som inte har orsak att betala den. Radio- och TV-avgiften är bunden till mottagare för tv-program, och här använder Radiotjänst rena lögner för att omvandla apparater som inte är tv-mottagare och i efterhand definiera dem som tv-mottagare helt oavsett om de ens kan ta emot tv-program.

Men mer skrämmande än Radiotjänsts gangstermetoder för att utkräva avgift av alla med Internet, är det faktum att Förvaltningsrätten har dömt till deras fördel i flera fall.

Det är faktiskt helt uppenbart att Radiotjänsts yrkande strider mot lagen, och Förvaltningsrätten borde ha dömt rätt från början. Men så har inte skett. Förvaltningsrätten har i stället hjälpt bedragaren, utpressaren, tjuven, lögnaren och lagvrängaren att vränga lagen och gjort den saker som saklös är. Det strider mot den etik som vi förväntar oss av en domstol:

 • Jag lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.

Anmäl
2013-09-14 08:27 #23 av: Inkanyezi

Igår blev jag utsatt för den särklassigt mest obehagliga formen av "särskild avgiftskontroll". Radiotjänst använder samma metoder som Stasi och andra kommunistländers underrättelseverksamhet mot de egna medborgarna.

En av mina grannar, han som bor närmast över, ringde på dörren. En äldre man, som hör dåligt, och som flyttade in för ungefär ett halvår sedan.
-- Förlåt att jag stör, men jag skulle vilja veta ...
... på min teve, blir det konstiga ljusstreck, som blixtar ...
... jag undrar, blir det så hos dej också?

Jag tittade honom i ansiktet en lång stund och sedan rörde jag läpparna som om jag skulle prata. Han lutade sig framåt och höll upp handen invid örat för att höra bättre. Jag slutade röra på munnen.

-- Jag tänkte att det kanske beror på något fel hos ComHem?

Jag sade då klart och tydligt till honom, att jag faktiskt inte har någon teve, så jag har ingen aning om vad han kan ha för fel, och så ursäktade han sig för att ha besvärat och gick upp till sig.

Han har inte knackat på hos någon av de andra grannarna.

Anmäl
2013-09-14 08:47 #24 av: Inkanyezi
yttrande-som-svar-pa-aktbilaga-12-slutlig-version.pdfOch så har jag skickat iväg mitt senaste yttrande till inlagan från Radiotjänst. Jag uttrycker mig nu betydligt skarpare i en del avseenden, och jag är faktiskt uppriktigt ilsken över lagvrängeriet de sysslar med. Metoderna är fullständigt oacceptaba, och det är viktigt att vårta vår rätt, att hävda att lagar stivtas av Riksdagen, och inte av utlokaliserade tjänstemän i en överflödig förvaltning (eller tvärtom).

Anmäl
2013-09-14 11:00 #25 av: Inkanyezi

Och det ska naturligtvis vara att "vårda vår rätt". Ibland korrekturläser jag illa, och det händer att jag trampar fel i klaveret.

Anmäl
2013-09-14 11:04 #26 av: VSK

#24

Du har inte funderat på att blanda in media i detta?


33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-09-14 11:49 #27 av: Inkanyezi

#24 Inte förrän det går upp i Kammarrätten.

Anmäl
2013-09-14 13:16 #28 av: VSK

#27

Jag följer med intresse. 

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-09-15 19:32 #29 av: denstore

Det fånigaste av allt är ju att de inte inser orimligheten att retroaktivt döpa om alla inköpta datorer till TV-mottagare, och dessutom kränga sin produkt mot kundens vilja, med lagen bakom sig.

Tänk om Arla skulle få för sig att skicka hem mjölk till alla med posten, oavsett om de vill eller inte. När folk anser att de inte har beställt mjölk i brevlådan, då skulle Arla hävda att det inte är en brevlåda, utan ett mjölkinkast, enbart på grund av att deras produkt kan levereras och de facto får plats i brevlådan. Om man sedan är mjölkdrickare eller inte, eller om man inte dricker mjölk från Arla, det har ingenbetydelse, då man har ett mjölkinkast....

Anmäl
2013-09-20 11:49 #30 av: Inkanyezi

Faktiskt har Radiotjänst redan i sitt senaste yttrande vidgått att de vränger lagen, och det finner man i frasen:

 • "Radio- och tv-lagen innehåller inga definitioner av begreppen ”utsändning” eller ”vidaresändning”"


Dessa begrepp är centrala för bedömningen av vad som är tv-sändning enligt lagen, och tillsammans med det uttryckliga undantaget för Internet i förarvetet Prop. 2005/06:112 s. 89, klarnar det lite grann: "Skyldighet att betala medieavgift skall dock inte föreligga vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till Internet tar emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från SVT."

I propositionen används visserligen begreppen utsändning och vidaresändning, men det är solklart att lagstiftaren har undantagit mottagning via Internet, och helt oavsett vad skälet bakom detta är, så vränger man lag genom att bortse från vad som uttryckligen har formulerats i lagen och dess förarbeten.

Utsändning förekommer inte över Internet. Begreppet utsändning har tidigare tolkats till att vara rundradiosändning, en tolkning som bör stå kvar, och det innebär att den som sänder inte behöver någon särskild begäran för att en mottagare ska kunna se det sända programmet. Broadcast är möjligt inom ett delnät, men inte över Internet, eftersom man inte kan adressera till allmänheten, dvs alla, annat än inom ett avgränsat nät. Inom ett sådant avgränsat nät är utsändning möjlig, men den är överhuvudtaget inte möjlig över Internet.

Så vad gör Radiotjänst när de stöter på patrull, eftersom mediet inte tillåter sändning, så som den förutsätts i lagen? Kreativt bortser man helt enkelt från den centrala delen av vad som förutsätter avgiftsplikt, och bestämmer självsvåldigt, och i strid med lagen, att beställd trafik är "utsändning".

SVT sänder inte, och det gör inte heller någon annan aktör, vare sig man kreativt formulerar det som att de eftersom de är "leverantör av medietjänster" sänder tv-program. Men om man ska vara så kreativ, måste man faktiskt stifta en ny lag, och det är inte Radiotjänst i Kiruna AB eller Länsrätten i Luleå som stiftar lagar, utan det är Sveriges Riksdag. Fram till att en ny lag har stiftats, har Radiotjänst ingen rätt att ta ut tv-avgift av den som "enbart genom anslutning till Internet" tar emot programmen.

Anmäl
2013-09-20 12:02 #31 av: [Nathalie62]

#29, Bra jämförelse! Skrattar

Har värdskapet över Mobiltelefoner och Datorn, samt Medarbetare på Android

Anmäl
2013-10-11 11:50 #32 av: Inkanyezi

Så har den här grannen gjort ett nytt försök att prata med mig om teve, men jag svarade helt enkelt ingenting, gick bara förbi honom. Det är verkligen vidrigt osmakligt att Radiotjänst använder den metoden för att smygvägen kunna få fram en uppgift om att någon skulle ha tevemottagare. Jag har inte konfronterat den stackars kraken, men så småningom kommer det väl att gå upp för honom att jag inte vill ha något att göra med honom framöver.

Och jag tycker att vi ska lägga ner Radiotjänst och i stället låta de nödvändiga kostnaderna för produktion "i allmänhetens tjänst" gå den mer naturliga vägen för finansiering av nyttigheter som vägar och annat som gagnar allmänheten. Att SVT och UR vill stå självständiga inför staten ser jag som onödigt, och det är inte heller så att de själva råder över inkomna medel. Det handlar om en skatt, och skatter ska inte tas ut av aktiebolag styrda av en stiftelse ägd av programföretagen.

Anmäl
2013-10-11 14:03 #33 av: [Nathalie62]

#32, Håller med dig, tummen upp för att lägga ner Radiotjänst! Skrattar

Har värdskapet över Mobiltelefoner och Datorn, samt Medarbetare på Android

Anmäl
2013-10-29 04:06 #34 av: Inkanyezi

Nu har det gått mer än en månad, och jag har inte fått någon ytterligare skrivelse från Förvaltningsrätten i Luleå, vilket borde innebära att fler inlagor inte behöver göras innan dom ska falla. Rimligen borde jag redan ha fått en dom, men tydligen är det något som sinkar Förvaltningsrättens arbete. Jag förmodar att det hänger ihop med den stora mängden mål och Radiotjänsts tredska.

DN har en notis som antyder att Förvaltningsrätten avvaktar att Kammarrätten ska ge en "vägledande dom", vilket för mig förefaller obegripigt, då alla de här ärendena knappast kan vara identiska, bortsett från att Förvaltningsrätten har "gått på Radiotjänsts linje", vilket tyder på att domstolen inte är självständig i förhållande till Radiotjänst. De anger också att många har "jättemycket teknisk beskrivning av varför deras dator inte är en tv-mottagare". Jag antar att det är mig de syftar på bland annat, men det handlar inte om jättemycket teknisk beskrivning av varför datorn inte är en tv-mottagare.
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/klagomal-pa-tv-avgift-for-datorer-fyrdubblas/

Det är i själva verket en ganska enkel juridisk fråga. Förarbetena till lagen om avgift anger tydligt att en teknisk utrustning som tar emot programmen enbart genom anslutning till Internet inte är avgiftspliktig. Det är Radiotjänst som virrar till det och för till irrelevanta teknikaliteter, dessutom ljuger ihop tekniskt omöjliga skvadrar, som "fria Internet-sändningar", och som därigenom sinkar Förvaltningsrättens arbete och som det ser ut också har fått Förvaltningsrätten att sitta i deras knä i frågan.

Så mycket enklare det hade varit om Förvaltningsrätten i stället för att gå i Radiotjänsts ledband helt enkelt hade dömt efter lagen.

Anmäl
2013-10-29 11:59 #35 av: VSK

http://www.idg.se/2.1085/1.530676/tv-avgift-for-datorer-star-fast

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-10-29 12:03 #36 av: Inkanyezi

Kammarrätten är inte sista instans i den här frågan. I värsta fall går den ända till EU.

Anmäl
2013-10-29 12:03 #37 av: VSK

Okidoki.

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-10-29 12:10 #38 av: Inkanyezi

Det ska däremot vara intressant att se vilka bedömningar som har gjorts. Jag tycker nog att det är en ganska viktig punkt att Radiotjänst inte har någon definition på "dator", och att de inte har utrett huruvida den aktuella datorn kan ta emot TV-program.

När Förvaltningsrätten hävdar att datorn generellt är en TV-mottagare, i linje med Radiotjänsts uppfattning, så bortser man från det mest elementära i Sveriges lagstiftning, att ett påstående måste bevisas för att bära i domstol. Radiotjänst saknar, liksom Förvaltningsrätten, bevis för att en viss dator är TV-mottagare, och samma sak torde gälla Kammarrätten.

Jag tänker inte ge mig för juridiska finter från folk som inte har torrt på fötterna om lagen. Det är inte Radiotjänst som avgör om en dator är TV-mottagare, så långt sträcker sig inte deras uppdrag. De har gått utanför det uppdrag de har fått av Regeringen, och de definierar kategoriskt en dator som TV-mottagare, utan hänsyn till egenskaperna hos datorn. Jag har gjort upprepade påstötningar på Radiotjänst för att få veta vilka egenskaper de anser att min dator har, som gör den till en TV-mottagare, men de vägrar svara.

Jag ska ta kontakt med Förvaltningsrätten och begära att bli hörd i huvudförhandling.

Anmäl
2013-10-29 12:43 #39 av: VSK

Håller tummarna...

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-10-29 12:53 #40 av: Inkanyezi

Domen som nu har fallit kan knappast vara prejudicerande, då man bör anta att alla de överklagade domarna inte är helt lika. Om de är helt lika, så strider de mot rättspraxis, och ska tillbakavisas och leda till resning, eftersom varje fall måste bedömas för sig.

Jag kan inte se att förarbetena till lagen om TV-avgift skulle ge utrymme för att ta ut avgift för utrustning som inte är anordnad för att kunna ta emot TV-program.

Anmäl
2013-11-07 21:43 #41 av: Martin

Förvaltningsrätten kör över Radiotjänst (Aftonbladet), citat ur domen (enligt länkad sida), Lars slipper betala TV-licens trots att han har dator.

Förvaltningsrätten anser att det måste ifrågasättas om lagstiftaren verkligen har haft för avsikt att även en dator av äldre modell ska vara avgiftspliktig utrustning. Detta om datorn exempelvis saknar hårdvara och i övrigt har så dålig prestanda att den faktiskt aldrig har klarat av att ta emot tv-sändningar”

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-11-07 21:56 #42 av: Inkanyezi

Det är onekligen intressant att den här domen har fallit efter att min inlaga har kommit in till Förvaltningsrätten. Det ska bli intressant att se hur Förvaltningsrätten behandlar mitt ärende. Oavsett vilket förutsätter jag att den ena parten att överklaga, annars erkänner ju Radiotjänst att de hela tiden har bluffat (vilket de alltså har gjort). Jag har ganska svårt att tänka mig att så självgoda herrar skulle kunna erkänna att de hade fel.

Anmäl
2013-11-07 22:43 #43 av: Martin

Två nämndemän var skilejaktiga (DN.se);

"Dåliga mottagningsförhållanden medför inte avgiftsfrihet. Inte heller om det saknas någon vital del i utrustningen”, skriver nämndemännen.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-11-08 00:07 #44 av: Inkanyezi

Invändningen är intressant, eftersom dessa två nämndemän tycks förutsätta att en dator per definition är en tv-mottagare, och att det alltså inte skulle spela någon roll om den saknar den vitala del som möjliggör mottagning av tv-program. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att de två nämndemännen sitter i knäet på Radiotjänst, att de är jäviga.

Att ur en tv-mottagare ta bort den vitala del som möjliggör mottagning av program måste definitionsmässigt ändra apparaten till att inte längre vara en tv-mottagare. Annars skulle ju det av en slaktad tv-apparat tillverkade akvariet också vara avgiftspliktigt, då det ju har förfärdigats av en apparat avsedd att ta emot tv-program, dock berövad vitala delar för den funktionen.

Min vinkling är lite annorlunda. Jag utgår i första hand ifrån Radiotjänsts lögn, att utsändning av tv-program alls skulle förekomma, med den definition som Radiotjänst tidigare alltid har använt för begreppet utsändning, nämligen att tolka det till rundradiosändning, vilket också är definitionen som har använts i förarbetena. Därutöver saknar också min dator programmet som behövs för att programföretagen ska leverera data, men det borde vara en bisak, då frågan i högre grad är juridisk än teknisk. Förarbetena stadgar otvetydigt att en apparat som tar emot tv-program endast genom anslutning till Internet inte är avgiftspliktig.

Det finns inte överhuvudtaget någon sådan utsändning över Internet, och den kan inte heller skapas. Man kan sända i delnät, och det går att sända i mobiltelefonnät eller hos en leverantör av kabeltjänster, men en "broadcast" kan inte passera någon enda knutpunkt i det världsvida nätet. Den stannar inom sitt delnät, eftersom all sändning längre än så måste adresseras till en IP.

När en dator utan programmet Flash version 10.1 eller senare anropar servern, sänds ingen dataström, och det innebär, tekniskt, att utan programmet kan den inte vara en mottagare. Utan Flash hos mottagaren förekommer överhuvudtaget ingen sändning.

Men jag ser det ändå som en delseger för min del, eftersom det är den första domen som går emot Radiotjänst, och den de facto har kommit efter att Länsrätten har delgivits mitt andra yttrande. Jag tror inte att det är en tillfällighet.

Anmäl
2013-11-08 00:19 #45 av: RuiXue

Kort sagt så kan Radiotjänst gå och dra något gammalt mögligt över sig!

Jag betalar TV avgiften, för att titta på Melodifestivalen och Kalle Anka! Det tittar jag inte ens på hemma utan hos mina föräldrar! Nu har jag, för att alls få valuta för pengarna, börjat titta på klipp i Öppet Arkiv och då mest Fem Myror, och då finns bara Julkalender utgåvan från 1977, inte de program som jag tittade på som liten på 80-talet. 

Sen finns MÅNGA program jag skulle vilja se igen som SVT tar ner från sin sida efter en kort period, vad menar dem med det? Vi betalar ju TV licens för att kunna titta på deras program, och så tar de ner många program efter bara 30 dagar?


Nä, väv in ockeravgiften i skatten istället! Och nu sedan det analoga nätet släckts ner så får ett stort antal hushåll i Sverige betala en dyr månadsavgift för en boxer för att alls kunna se på TV, PLUS TV licens sen!

Jennie


Anmäl
2013-11-08 01:17 #46 av: Inkanyezi

#45 Arkivet är inte avgiftspliktigt enligt lagen, eftersom det inte kan definieras som annat än "beställ-tv", som uttryckligen är undantaget. Avgiftsplikten för en dator ska vara kopplad till att den kan ta emot vad som Radiotjänst menar är "utsändning", och som är begränsat till ett par veckor i SVT:s tappning.

Att det tas bort hänger så klart mest på tillgängligt utrymme. Om ingen gräns fanns, skulle resurserna inte räcka till. Radiotjänst använder borttagnigen som argument i den här röran, för att påstå att programföretagen "startar" och "stoppar" sändningen, att det inte är mottagaren (användaren) som avgör när sändningen ska starta eller stoppa. Den är alltså begränsad i tid, till ett par veckor. När jag har tittat på programtablåerna har jag inte sett att program skulle ha annonserats för så lång tid som trettio dagar.

Arkivets program ingår inte i någon programtablå, och är därför per definition inte tv-program i lagens mening, lagen om tv-avgift. Beställda program är uttryckligt befriade från avgiftsplikt i den lagen, och jag kan svårligen tänka mig att program som ligger uppe under trettio dagar skulle kunna bedömas som "linjära" (EU-direktivet om AV-tjänster), vilket Radiotjänst hävdar är kriteriet för att betrakta dem som "utsända".

Radiotjänsts resonemang kollapsar som ett korthus när man skärskådar det. Det bygger på lögner och halvsanningar och en uttrycklig önskan att avgiftsbelägga allt och alla, utan hänsyn till om det överhuvudtaget finns möjlighet att ta emot programmen. Det liknar mer maffiatakter än seriös förvaltning av lagstadgad avgiftsplikt.

Anmäl
2013-11-08 06:28 #47 av: RuiXue

Ja, då sitter man här och kastar pengar i havet till Radiotjänst för ingenting! Jag har ju TV, men jag tittar ju sällan eller aldrig (oftast aldrig) på SVT och lyssnar heller inte på SR, så i det stora hela så benyttjar jag mig inte utav Radiotjänst's tjänster och känner mig allmänt som kvinnan i det där skämtet som cirkulerar om kvinnan och Radiotjänst gubben "Men du har ju utrustningen" Arg

Jennie


Anmäl
2013-11-08 07:21 #48 av: Inkanyezi

#47 Just att du faktiskt har utrustningen, en TV, är kriteriet för att du ska betala avgiften. Om du inte har en TV är det en annan sak, för då kan det vara så att du inte är skyldig att betala avgift. Om datorn ska betraktas som tv-mottagare eller inte är fortfarande oklart. Minst en dom i Kammarrätten går i linje med vad Förvaltningsrätten tidigare har beslutat, men nu har Förvaltningsrätten för första gången gått emot Radiotjänst, och Kammarrätten är inte sista instans i den här frågan.

Något prejudikat finns inte, så det lär dröja innan man kan säga något bestämt om hur lagen ska tolkas enligt den högsta juridiska instansen. Min tolkning är minst lika möjlig som Radiotjänsts.

Anmäl
2013-11-08 09:54 #49 av: VSK

en liten fråga bara så där....

om tv-avgiften dras via skatten istället. -hur skulle ni se på den saken? vore det hux flux helt okej då Funderar

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-11-08 10:27 #50 av: Inkanyezi

#49 Det handlar väl om svenska folkets rätt att sig själv beskatta.

Jag tycker fortfarande inte om att behöva betala avgift för tv, men det finns ganska många andra saker som är allmänna som jag inte heller nyttjar. Om tillräckligt många inom landet nyttjar tv, och den politiska majoriteten anser att det är en nyttighet värdig att finansieras med skattemedel ser jag inga principiella problem med det. Däremot kan det ju om det ställs på sin spets bli en valfråga, men troligen ganska ljum, eftersom det verkar vara en klar majoritet av befolkningen som faktiskt tittar på tv.

Det finns gränsdragningsproblem, och de gäller väl främst vad som i så fall ska finansieras. Att skattemedel ska finansiera visning av sportevenemang och Idol och liknande underhållning, kanske inte av alla ses som "allmänhetens tjänst". Dessutom finns ju väldigt goda andra kanaler att nå ut med viktig information, och mycket av den viktiga informationen undanhålls ju också av SVT, så mina invändningar är att jag faktiskt inte anser att mediet används främst så som avgiften är formulerad.

Jag skulle kunna tänka mig att informationen till allmänheten om samhällsfrågor finansieras via skatten, oavsett vilken kanal den når oss genom, medan annan media mycket väl kan avgiftsbeläggas. Tekniken finns för att ta betalt för delar av produktionen, både om den sänds via etermedia och via nätet. Det går alltså utmärkt att låta samhällsinformation tas emot fritt, medan annat kan avgiftsbeläggas efter i stort sett valfri modell. Man kan göra det per tillfälle eller för viss tid, eller via abonnemang. Medieföretaget kan själv bestämma sina kriterier för avgiftsuttag.

Att binda avgiften till en teknisk utrustning, vare sig man använder den till att ta del av medieutbudet eller inte ser jag som helt fel. Avgiften borde stå i någon slags relation till nyttjandet. Om jag inte använder en tjänst, ska jag inte heller betala för den, utom i de fall det fastställs i lag, genom riksdagsbeslut, att den ska betalas via skatten.

Anmäl
2013-11-08 11:39 #51 av: denstore

Skattefinansiering har ett par andra fördelar. Dels så blir det fler som faktiskt kommer att dela på kostnaderna. Som det är idag finns det ganska gott om fripassagerare. Den andra saken är att folk med låga inkomster inte bör berövas möjligheten att ha TV och hålla sig informerad. Som det är nu, så kan man inte lagligt undvika TV-licenskostnaden, oavsett om man tittar eller ej. Vansinnigt för folk med begränsade resurser, som t.ex. studenter eller arbetslösa. En tredje poäng är att SVT och SR, som får lejonparten av licenspengarna, agerar som företrädare för "den goda smaken" och "det goda omdömet" . Det stör mig, då jag iofs gillar kvalitétsprogram, men samtidigt inte vill ge ansvaret i att avgöra vad som är kvalité till vem som helst.

Anmäl
2013-11-08 11:45 #52 av: VSK

jag förstår er som är emot detta. jag är det jag med trots att jag snällt betalar avgiften.

jag kollar inte många hela avsnitt på tv per år om man räknar bort sporten. det andra kollar jag via satellit, vilket jag även kunde ha gjort på en öde ö mitt ute i nånstans.

samma sak är det med bilåkande. de få mil jag kör om året så blir det som så att man kalkylerar in bilskatten i milkostnaden.

jag vet inte hur många mil per år jag kör bil, men det är bra mkt under de 1000 mil som är det lägsta man kan teckna försäkring för.

det har nämnts här att varför inte göra som så att man måste logga in på svt om man har svensk ip för att kunna ta del av deras utbud. Funderar

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-11-08 11:50 #53 av: Inkanyezi

Jag tror inte att det ska knytas till "svensk IP", med tanke på att man kan använda i stort sett vilket lands IP som helst med hjälp av proxy. Däremot kan delar av utbudet lämnas ut enbart om man betalar, oavsett vilken betalningsmodell som väljs. Det går alltså i princip att ta betalt via PayPal eller andra betalningstjänster för ett enstaka program, oavsett vilken IP man hämtar ifrån.

Proxy används ibland för att ta del av tjänster som annars inte är tillgängliga via den nationella IP man har via sin leverantör.

Anmäl
2013-11-08 11:54 #54 av: VSK

jodå jag vet vad proxy är, men man får anta att den största delen av potentiella tittare inte kan/orkar bry sig om en proxy.

jag är helt med på att köpa de program man vill se. 

vill du köpa hela vinter-OS 2014 för 29:95:- typ...

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-11-08 12:58 #55 av: Record

Jag tycker att de som tittar på statens informationssida "Fråga Doktorn"

med statisterna, skall betala. Tummen upp för TS !

Anmäl
2013-11-08 15:12 #56 av: bamse6311

Hej.

Läste det här idag.

http://www.idg.se/2.1085/1.532639/slipper-tv-avgift-for-gammal-dator

Bästa hälsningar,
Bertil

Anmäl
2013-11-08 16:32 #57 av: Inkanyezi

Länsrättens motivering är en pärla, och den visar att de inte förstår ett skvatt om hur det fungerar. Visst har det betydelse om datorn saknar hårdvara, men just den datorn saknar inte hårdvara, och med "rätt program" har den inga problem att visa video. Däremot kan det vara knepigare att få exempelvis SVT att sända en dataström, eftersom den mest lämpliga mjukvaran inte är Flash med senare versioner av Windows eller Linux på en så gammal dator. Med PuppEX blir en sådan dator snabbare än de flesta som går med Windows, och med Gnash kan den köra strömmad video också SWF.

Så det är inte hårdvara som saknas, utan mjukvara, och det borde vara ägarens val, inte Förvaltningsrättens eller Radiotjänsts. När man under många år har använt en dator och påtsligt en aktör tränger sig in och kräver betalning med motiveringen att datorn skulle vara "avsedd för" att ta emot tv-program som denne aktör publicerar, då är någonting allvarligt sjukt. Det är gangsterfasoner, och de hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.

Anmäl
2013-11-08 16:52 #58 av: VSK

jag var en av de tidigare att säga att de kommer förlora. -känns skönt att sia rätt.

så om hårdvaran ej kan spela upp mjukvaran, så borde det oxå gälla tvärsom tycker jag. jag tänker på de som bor där det inte finns bandbredd nog för att titta på streamat varken i dator eller mobil dator.


33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-11-08 17:18 #59 av: Inkanyezi

Det finns tidigare domar, prejudikat, om att mottagningsförhållandena inte påverkar avgiftsplikten, utan att det är enbarat att apparaten är avsedd för ändamålet, oavsett om det finns täckning där den står. Däremot om den är undanställd så säger lagen tydligt att den inte är avgiftspliktig. Det betyder alltså att en TV-apparat i källarförrådet inte är avgitspliktig så länge ingen bor där eller ansluter den för att titta.

Så att man har dassig mottagning är inte ett hinder för att kräva avgift. Däremot står jag fortfarande fast vid att en apparat som saknar mjukvaran för att ta emot programmen inte kan vara en tv-mottagare, och att utsändning, som anges i första paragrafen om lagen om tv-avgift, inte förekommer över Internet.

Det är SVT som äger Radiotjänst, och det är SVT som är ansvariga för den här idiotin. Radiotjänst är bara deras bandhund. SVT använder gangsterfasoner genom att pressa alla som har sin dator ansluten till Internet på pengar för tv även om de inte vare sig kan se programmen eller någonsin har avsett att göra det. Det är ytterst dålig moral att göra så, ungefär som om jag som gatumusikant skulle råna alla förbipasserande för att de har haft möjlighet att höra mig blåsa i pipan.

Radiotjänst har därmed spelat ut sin roll. Det finns inget behov för en sådan rånarverksamhet i samhället. Det är en tjuvliga som härjar på SVT och Radiotjänst, och de ska inte ha några pengar. Den rätta platsen vore i fängelset.

Lars Celander har gjort en text om teknikaliteterna och hur de förhåller sig till lagen, och den finns upplagd hos IDG. http://www.idg.se/2.1085/1.529366
Det är egentligen ingen större skillnad mellan hand bedömning och min, även om han svävar lite kring möjligheten att göra "broadcast" över Internet. Det går alltså inte, utan endast delnäten kan ha ständig utsändning från en lokal aktör. Broadcast är vad man använder för att tala om för användarna i ett nät att nätet ska tas ner för underhåll, och det är i stort sett det enda tillfälle när det används.

Men domen är avslöjande, eftersom den visar att Förvaltningsrätten inte begriper det de dömer om. Den okunskapen utnyttjas fräckt av SVT/Radiotjänst, för att tvinga den som inte har tv-mottagare och inte ser på tv att betala avgiften.

Anmäl
2013-11-08 20:03 #60 av: Zepp

Det är som sagt innehav av utrustning som teoretiskt är möjligt att se på TV med som är avgiftsbelagt!

Felet är att lagstiftningen inte har hängt med den tekniska utvecklingen.. iomed att även telefoner i dag kan se på tv.. och klockor och glasögon.. och antagligen mer som jag inte kommer på just nu!

Och principen är att man skall betala.. alla skall betala.. det är det viktiga!

Finns för o nackdelar med sagda modell.. skattefinansiering är inte rättvist det heller!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-11-08 21:59 #61 av: Inkanyezi

Nixpix, ingen teori där, utan det ska inte bara vara praktiskt möjligt att se på tv för att utrustningen ska vara avgiftspliktig, utan utrustningen ska vara avsedd för detta. Det framgår tydligt av förarbetena till lagen om tv-avgift. Det handlar inte om någon hypotetisk möjlighet, eller om det är en möjlighet efter att ha gjort en ändring av utrustningen, utan det står tydligt i den andra paragrafen i lagen om tv-avgift:

 • 2 § En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Lag (2006:798).

Utrustningen ska vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program för att vara avgiftspliktig. Det finns en del juridiskt finlir i förarbetena, som gör att det inte står helt klart att alla apparater som alls kan ta emot programmen skulle vara avgiftspliktiga.

Den här paragrafen begränsar också avgiftsplikten till sådana apparater som tar emot utsändning eller vidaresändning. De begreppen har tidigare varit uppe i domstol och specificerats till just rundradiosändning, sådan sändning som görs i etern eller via tråd, och där sändningen är linjär, dvs pågåt i ett sträck och sändaren sänder utan hänsyn till om det finns någon mottagare i andra änden. Detta är väsensskilt från mottagning över Internet, som görs till en bestämd mottagare, och där mottagaren avgör om utsändning alls ska ske.

Utrustning som inte är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning är alltså inte avgiftspliktig, och i förarbetena anges uttryckligt att avgiftsplikt inte gäller utrustning som tar emot tv-programmen endast genom anslutning till Internet.

Anmäl
2013-11-08 22:47 #62 av: Zepp

Väl talat/skrivet.. men det körs över av en högre juridisk/ekonomisk princip.. nämligen att alla skall betala!

Grejen är väl att det går mot skattefinansiering hur som helst?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2013-11-09 03:41 #63 av: RuiXue

Grejen med mig och TV'n är att jag inte benyttjar mig utav tjänsterna som TV avgiften täcker! Jag betalar dessutom för ett boxer abonnemang genom Telia för att få bättre bildkvalitet och några fler kanaler än utbudet i väggen, men hade jag kunnat välja bort Radiotjänst kanalerna och bytt ut dem mot andra kanaler så hade jag gjort det för länge sen! För mig är TV avgiften som att ha en årsprenumeration på en dagstidning som kommer var dag, utan att man öppnar tidningen någon gång, den bara finns där och skräpar. 

Jag skulle hellre se att man betalade någon krona extra i skatt om vi nu nödvändigtvis alls ska vara påtvingade Public Service kanalerna. På så vis kommer de åt ALLA, även de som smiter från avgiften idag och det skulle bli billigare per person än i dagsläget. Och de allra flesta i landet har en licenspliktig apparat så det är inte många alls som skulle få betala utan att ha en apparat. Handlar det då dessutom bara om en krona eller två extra i skatt så är det heller inget att bråka om.

Jag är sjukpensionär och lägger ut nästan 200kr per månad på TV licensen, för mig är det bortkastad då jag tittar på Discovery Channel, TV4 och Sjuan, och det är lika illa för pensionärer, studenter, unga, arbetslösa osv som inte har en bra inkomst från ett arbete och har sin TV för att titta på annat än SVT. 

De där närmare 200kr per månad skulle kunna användas till något mycket vettigare för många, det är mycket pengar när man alltid har mycket månad kvar i slutet på pengarna... 

Jennie


Anmäl
2013-11-09 11:03 #64 av: Inkanyezi

Som lagen nu är, har det bestämts i demokratisk ordning, av Riksdagen, genom lag, att det är innehavet av utrustning avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program som är avgiftsgrundande. Om man vill ändra på det, så är det en fråga att ta upp politiskt, en fråga om att ändra nuvarande lag. Jag går inte in på det i min dispyt med SVT/Radiotjänst. Visserligen är jag helt inriktad på att Radiotjänst ska bort, men det beror inte bara på att det är en onödig förvaltning, utan också på att de förfar brottsligt, benom att via lagvrängning och utpressning pressa pengar av dem som inte är skyldiga att betala tv-avgift.

Förvaltningen Radiotjänst, ägd av SVT, går utanför uppdragett de har fått av Regeringen, och som Riksdagen har beslutat i lag. De vränger lagen genom att omdefiniera uttryck som "avsedd för", och de försöker snacka bort det i domstolen genom att föra in irrelevanta uttryck som "tv-sändning" och "öppna Internet-sändningar". Lagen är tydlig, och man bör kräva en striktare tillämpning av andra paragrafen, så att avgiften i sin nuvarande form inte kan tas ut av utrustning som inte är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning. Med en sådan striktare tillämpning faller hela Radiotjänsts juridiskt orimliga konstruktion.

Argumenten från SVT/Radiotjänst bygger på ett par grundläggande lögner, att det skulle ske utsändning, och att en dator är avsedd att ta emot utsändning. SVT sänder inte över Internet, ingen kan sända där. Ingen utsändning är överhuvudtaget möjlig, och i lagens förarbeten anges tydligt att utrustning som tar emot programmen enbart genom anslutning till Internet inte är avgiftspliktig. Det går inte att tolka det som att SVT pötsligt skulle kunna ta sig rätten att definiera om tidigare befintliig utrustning som aldrig har tagit emot tv-program som avsedda att ta emot utsändning.

Den andra delen av diskussionen, att lägga ner hela skiten och ta ut det på skatten i stället, är en fråga för Riksdagen, och den ligger i framtiden och ska inte påverka bedömningen i domstol om de aktuella fallen. Men det är höggradigt relevant att SVT:s tolkning och tillämpning, framförd av bandhunden Radiotjänst, bygger på en lögn och att lagen måste vrängas för att kräva ut avgiften av datorinnehavare med Internetanslutning.

Lagen är tydlig. Utrustning som tar emot tv-programmen enbart genom anslutning till Internet är inte avgiftspliktig. Endast utrustning som enligt andra paragrafen är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning är avgiftspliktig, och det förekommer inte någon utsändning över Internet.

Anmäl
2013-11-16 11:06 #65 av: Inkanyezi

Och det enkla svaret på frågan är alltså NEJ!
Datorn är inte en tv-mottagare, och lagstiftaren har förutsett detta och helt enkelt undantagit utrustning som verkligen tar emot tv-programmet, men gör det endast genom anslutning till Internet.

Att i efterhand omdefiniera en befintlig utrustning utan att någon lag ger stöd för detta är ett allvarligt brott mot en viktig rättsprincip. Retroaktivitet måste lagstiftas om den ska gälla, och det är möjligt att utforma sådana lagar. Det har tidigare gjorts när det gäller vapen, men då har lagen tydligt formulerats så, att man har infört en anmälningsplikt, och det har inte gått att lagföra sådana brott mot den nya lagen, som har förekommit innan lagen trädde i kraft.

För tv-avgiften är det lite annorlunda, eftersom det inte är ett brott att inte betala tv-avgift, men själva principen borde fortfarande gälla. Om en ny lag stiftas, ska det finnas ett bestämt datum då den träder i kraft, och det ska inte finnas några tveksamheter kring vad lagen gäller. Någon ny lag, som gör en dator anmälningspliktig, har inte stiftats. Det är inte heller definierat vad en dator är.

Däremot har lagstiftaren uttryckligen undantagit utrustning som tar emot tv-program enbart genom anslutning till Internet. Tillsammans med förklaringen att programmen ska sändas utan särskild begäran är det helt klart att mottagning via Internet inte är avgiftspliktig, hur mycket man än vill tvista om huruvida det odefinierade "utsändning" i lagens mening också skulle kunna gälla beställd trafik.

Beställd dataström är också uttryckligen undantagen i lagen, och svamlet kring "programutbud" och "programtablå" har inget stöd, utan är fria fantasier av övernitiska tjänstemän, som med avsikt att påföra avgift också på dem som inte tar emot tv-program helt enkelt har bestämt sig för att använda "dator" synonymt med "tv-mottagare".

Radiotjänsts agerande är ohederligt, och har inte stöd i lagen. Tjänstemännen förfar brottsligt då de vränger lag, och Förvaltningsrätten har stött dem i deras brottsliga gärning. Det handlar inte om något tvivel kring hur lagstiftaren har menat, utan det är ett medvetet missbruk av den ställning Radiotjänst har fått som förvaltning, där de i kraft av Förvaltningslagen kan utkräva oskäliga avgifter opåtalat, och där man tvingas betala, även när domstol senare upphäver det felaktiga beslutet.

Anmäl
2013-11-28 22:29 #66 av: Inkanyezi

Och det är betydligt mer än två månader sedan jag sände in mitt senaste yttrande, vilket betyder att Radiotjänst inte får göra fler invändningar i Förvaltningsrätten, då tiden för invändningar har löpt ut.

Men vad väntar Förvaltningsrätten på? Jag tycker att det är ett oskäligt förhalande av beslut att de ännu inte har meddelat mig att min dator inte ska vara föremål för tv-avgift. Det är alldeles klart juridiskt att jag inte har någon tv-mottagare, och att min motpart far med lögner och i nid påför avgift utan att ha täckning för det i lagen. Radiotjänst använder gangstermetoder, och de borde näpsas.

Däremot har Radiotjänst haft fräckheten att förklara att de ska överklaga den senaste domen där en datorägare har befriats av Förvaltningsrätten, men de påstår att de på grund av hög arbetsbelastning inte kan komma in med argument i tid.
http://www.idg.se/2.1085/1.535624/radiotjanst-ger-sig-inte---dom-om-gammal-dator-overklagas

Kammarrätten borde med tanke på Radiotjänsts tredska vägra prövningstillstånd för ett så lumpet argument. Ingen av alla som har dömts att betala har fått någon sådan tidsfrist, och den är synnerligen oskälig. Om Kammarrätten beviljar Radiotjänst frist med att komma in med argument, så vränger även Kammarrätten lag.

Och jag kommer inte att ge mig. Den här frågan kommer inte att avgöras i Kammarrätten om de ger Radiotjänst uppskov med överklagande, utan den går till slutligt avgörande i Europadomstolen.

Det är helt klart att Förvaltningsrätten och Radiotjänst vränger lag, då det inte finns någon lag som kräver avgift för utrustning som tar emot tv-program enbarg genom anslutning till Internet, och det inte förekommer utsändning eller vidaresändning av tv-program via Internet. SVT-Play är beställ-tv och ej avgiftspliktig. Lagen kräver att tv-program som sänds digitalt ska sändas enligt standard, och inget programföretag använder någon tv-standard över Internet. Lagen om avgift definierar inte tv-sändning, utan nyordet är rent svammel från Radiotjänsts jurister. Och nu vill de ha mer tid för att för våra pengar klämma åt datorägare som inte tittar på TV och som inte har någon tv-apparat, och som därför enligt lagen inte är skyldiga att betala.

Det är Sveriges Riksdag som stiftar lagar, inte Radiotjänst. De ska inte sitta och hitta på egna lagar, utan följa de lagar som finns. Har man ingen tv-mottagare, så ska man inte betala tv-avgift, och en dator är inte en tv-mottagare. Den är inte "avsedd för att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program".

Radiotjänsts agerande i den här frågan är rena skurkfasoner, och Förvaltningsrätten i Luleå har hjälpt dem att vränga lag genom att döma till deras fördel i alla fall utom ett hittills. Det är dags att sätta ner foten. Såna förvaltningar ska vi inte ha.

Anmäl
2013-12-02 14:51 #67 av: Majbot

Kan tycka att det hade varit bättre om dem som hade velat se på SVT med datorn, skulle ha betalat för denna tjänst. Typ som man gör på TV3 och 5 play...? Netflix?

Anmäl
2013-12-02 16:55 #68 av: Inkanyezi

Det finns inget hinder för SVT att ta betalt för tjänsten av dem som inte betalar tv-avgift, och att dela ut utan ytterligare betalning till alla hushåll som betalar tv-avgift. Men en sådan lösning skulle göra det omöjligt för jurstmaffian på Radiotjänst att rövknulla alla som har dator med Internetanslutning.

Diskussionen om hur "Radio och TV i allmänhetens tjänst" ska finansieras är egentligen ett annat ämne än det som den här tråden gäller, men eftersom frågan titt som tätt kommer upp, kan det vara bra att peka på dess juridiska anknytning till frågan om datorn är en tv-mottagare.

Lagen om tv-avgift stadgar att man ska betala avgift om man har en utrustning som är avsedd att ta emot tv-program. Med tv-program menas då sådana program som kräver sändningstillstånd, och på Internet krävs inget sändningstillstånd, utan vem som helst får lägga upp rörlig bild, så länge man inte bryter mot någons upphovsrätt. Det innebär att juridiskt kan man inte distribuera tv-program via Internet. Det blir något helt annat än tv-program i lagens mening när man sänder på Internet, eftersom de publicerade programmen dels måste begäras särskilt för att de ska delas ut, och det inte heller krävs tillstånd.

Radiotjänsts jurister har i illvilja, för att fånga in alla oss som använder Internet utan att använda datorn till att titta på deras program (jo Radiotjänst är helägt av företagen som får medel från tv-avgiften, så det är i förlängningen SVT som rövknullar oss). Genom jurisiska finter har de hittills lyckats få Förvaltningsrätten att sitta i deras knä, eftersom juristerna har fått leka ensamma, och de undanhåller de passager i lagar och förarbeten som tydligt undantar Internet, digital sändning som inte är standardiserad och sådana program som inte kräver tillstånd.

Men nu är det slut med det. De första domarna till Radiotjänsts/SVT:s nackdel har fallit, och det kommer att bli fler. Att Kammarrätten i Sundsvall också har lyckats döma fel i det första ärendet visar också att Förvaltningsrättens och Kammarrättens jurister inte tydligt har tillbakavisat dumheterna, och att lekmännen i domstolen inte vågar gå emot juristerna, trots att det är uppenbart orimligt att det inte ska finnas någon möjlighet att använda Internet utan att betala en extra avgift på drygt tvåtusen om året till programföretagen.

Som jag tidigare har sagt, kommer jag inte att ge mig. Det finns ytterligare två instanser efter Kammarrätten, och om prövningstillstånd vägras, kan frågan tas direkt till Europadomstolen. Men jag vill ha ett prejudikat på att en dator inte kan vara TV-mottagare, om den inte har anordnats på ett sådant sätt att den kan ta emot utsändning och vidaresändning av tv-program, så som stadgas i lagen om tv-avgift.

Anmäl
2013-12-02 17:30 #69 av: Majbot

Med all rätt! Med tanke på, som du säger att både datorer och smartphones inte är TV mottagare ens. Galet.

Anmäl
2013-12-02 17:55 #70 av: Inkanyezi

Det finns en slamkrypare i lagen, och jag måste lusläsa ytterligare ett antal förarbeten för att se om de som skrev Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst verkligen avsåg att datorn skulle anses vara en tv-mottagare genom att "sändning" görs av ett medieföretag med tillstånd.

Definitionen av tv-program och tv-sändning står i 4 kap 1 § styckena 17 och 18:
   17. tv-program: program som huvudsakligen består av
         rörliga bilder med eller utan ljud;
   18. tv-sändning: en sändning av eller att sända tv-program
         med hjälp avelektroniska kommunikationsnät där sändningen
   a) tillhandahålls av en leverantör av medietjänster,
   b) är riktad till allmänheten, och
   c) är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel;

Det femtonde stycket i samma paragraf anger vad "riktad till allmänheten"
   15. sändning som är riktad till allmänheten: en sändning som
   samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem
   som helst som vill ta emot den;"

Min uppfattning är att det är en lapsus, och att lagstiftaren menar att tv-program är ett sådant program som kräver tillstånd. Det är så klart en brist att begreppen sändning, vidaresändning och utsändning inte är definierade, men jag tycker inte att det innebär att man skulle kunna bortse från att just utsändning och vidaresändning är de centrala begreppen som står i lagen om tv-avgiften. Det är alldeles klart att ingen sändning sker om man inte har anordnat sin dator för att ta emot det som medieföretagen publicerar, och därmed finns alltså inte vare sig utsändning eller vidaresändning av tv-programmet, förrän man särskilt begär den, vilket betyder att Radio- och TV-avgift inte ska tas ut.

Helt klart visar ändå femtonde stycket att Internet-publicering inte är "riktad till allmänheten" i den här lagens mening, då särskild begäran krävs för att ta emot den.

Anmäl
2013-12-03 07:59 #71 av: Inkanyezi

Jag har nu sänt in en begäran om förtursförklaring till Länsrätten, då de har förhalat beslutet oskäligt genom att ännu inte delge mig dom. Den ser ut så här:

 • Förhandling i mål 1891-13 Enhet B har nu dröjt oskäligt länge, och jag önskar därför förtursförklaring. Mitt senaste yttrande, till vilket jag fick endast 14 dagars frist, skickades 2013-09-13. Sedan dess har mer än två månader förflutit utan att Förvaltningsrätten har fattat beslut, och frist för att min motpart ska yttra sig måste ha löpt ut, men jag har inte fått något livstecken från Förvaltningsrätten, varför jag antar att målet borde vara klart att avgöras.
  -
  Rättsläget är klart:
  Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst anger i den första paragrafen, femtonde stycket, att sändning som är riktad till allmänheten är "en sändning som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den".
  -
  I andra sammanhang har "klick på länk" betraktats som att den som klickar har begärt det efterfrågade materialet. Det kan inte vara någon skillnad när länken innehåller en dataström med videoinnehåll, jämfört med datorprogram, varor som beställs eller annat material som hanteras via Internet. Att det är enkelt att utföra en särskild begäran, ändrar inte förutsättningen att särskild begäran måste göras innan någon distribution av dataströmmen sker. Därmed förekommer inte "utsändning", vilket är kriteriet i lagen om tv-avgift, för att en utrustning ska anses vara "avsedd för mottagning av tv-program". (Som synes ovan är videoström över Internet inte tv-program enligt lagen om finansiering.)
  -
  Det innebär att, enligt Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV 1 § stycke 15, distribution över Internet, där ingenting sänds vare sig samtidigt eller utan begäran, inte är avgiftspliktig enligt lagen om tv-avgift. Juridiskt definitionsmässigt är publicering på Internet inte tv-sändning, och därför bör alla tidigare domar till nackdel för klagandena och till fördel för Radiotjänst rivas upp genom resning i Förvaltningsrätten.
  -
  Radiotjänst är medvetna om detta, och de handlar i brottsligt uppsåt, när de bedrägligen påför avgift för datorer anslutna till Internet. Sådant ofog ska inte uppmuntras av Förvaltningsrätten, utan det ska stävjas. Land skall med lag byggas, men här vrängs lagen.
  -
  Jag önskar att detta ärende avgörs skyndsamt och i enlighet med gällande lag.


Anmäl
2013-12-03 20:54 #72 av: Inkanyezi

Och så har jag soppat till det hela genom att ange fel lag. Det ska vara Lag (2010:696) Kapitel 3 1 §, styckena 15, 17 och 18. Rättelse är skickad till Förvaltningsrätten i Luleå.

Anmäl
2013-12-04 12:46 #73 av: Inkanyezi
begaran-om-fortursforklaring.pdf

Jag har nu skrivit ut det på papper och skickat till Förvaltningsrätten, med rättelser införda.

Det borde vid det här laget stå ganska klart att jag ogillar gangsterfasonerna som SVT använder för att få in pengar genom sin bandhund Radiotjänst. Den sorts verksamhet Radiotjänst sysslar med här är direkt brottslig om andra aktörer handlar på samma sätt, men de kommer undan rättvisan genom att det inte går att lagföra en förvaltning som har fått lagstöd för att pressa pengar av folk.

Men enligt min mening skulle rätta platsen för Radiotjänsts vd vara i fängelse.

Anmäl
2013-12-04 13:25 #74 av: Inkanyezi

Jag hade just kontakt med Förvaltningsrätten per telefon, då de ville fråga om jag ville ha muntlig förhandling, vilket vi inte behöver här. Jag fick då veta att hittills endast ett mål har dömts till fördel för den klagande, och att ett mål som har dömts i Kammarrätten har överklagats till Högsta Förvaltningsdomstolen, med målnummer 7368-13, och jag tänker ta mig dit för att ta del av de offentliga handlingarna i det ärendet. Jag vet inte om det är ett mål dömt till fördel eller nackdel för klaganden eller om det är klaganden eller Radiotjänst som har överklagat. Det tänker jag ta reda på.

Jag gissar att Kammarrätten ännu inte har avgjort målet som friade klaganden, och att mälet som ska upp i Högsta Förvaltningsdomstolen är ett där en dom i Kammarrätten till Radiotjänsts fördel som har överklagats. Mer senare när jag har mer kött på benen i den här frågan. Hur man än vänder den, kan den friande domen i Förvaltningsrätten visa på att man inte kommer att kunna bedöma dator med Internet schablonmässigt.

Anmäl
2013-12-04 17:05 #75 av: Inkanyezi

Jag har varit inne på Högsta Förvaltningsdomstolen nu och beställt kopior på handlingarna i målet, och de ska skickas till mig mot faktura. När jag har läst igenom det kommer mer information. Jag kommer troligen att digitalisera alltihop och publicera. Det är offentliga handlingar. Jag ska också ta kontakt med personen som har dömts i två instanser och överklagat för att få mer detaljer i ärendet.

Anmäl
2013-12-04 17:11 #76 av: VSK

Tummen upp

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-12-05 12:04 #77 av: Nalle43

Stå på dej!

Men det behöver jag väl knappast påpeka. Jag tycker du gör oss alla en stor tjänst, även om jag har TV och betalar licens.


Anmäl
2013-12-05 13:06 #78 av: Inkanyezi

Det är några väldigt viktiga frågor som berörs här, och det handlar egentligen inte främst om hur vi ska bekosta media som förutsätts vara i allmänhetens tjänst. Det är någonting mycket viktigare som står på spel, och det berör demokratin och vår rätt att leva i ett fritt samhälle.

Vi har en lång rättstradition i vårt land. Den kan spåras tillbaka till vikingatiden, och här infördes en rättsordning långt innan den fanns i andra länder, före exempelvis England, som fick sin rättsskipning under tiden den styrdes av vikingar. Det är den engelska rättstraditionen som ligger till grund för den amerikanska, och den har alltså rötter i nordisk rättsskipning från 800-talet.

Land ska med lag byggas var ett talesätt här redan långt innan Ludvig den femtonde tog det till sitt valspråk. Vår tradition är att vi själva stiftar våra lagar och inte får dem påtvingade från någon högre makt. Våra lagar ska kunna tolkas av oss alla, och därför är det viktigt att lagtexter inte är mångtydiga eller otydliga. För att vi ska kunna rätta oss efter lagarna som vi själva har stiftat genom vår demokratiskt valda Riksdag, måste de vara begripliga, och tjänstemän eller jurister ska inte kunna skruva dem till oigenkännlighet.

Frågan om datorn som tv-mottagare är alltså skild från frågan om hur vi ska bekosta radio och television i allmänhetens tjänst. Vi har riksdagsbeslut på hur radio och tv ska finansieras, och även om vi tycker att modellen har spelat ut sin roll, så finns fasta regler, inskrivna i våra lagar, om hur vi ska betala. Modellen som nu gäller är att vi ska betala en avgift per hushåll med tv-mottagare. Det bråkar jag inte om, eftersom det är en politisk fråga, som vi ska avgöra genom Riksdagen, på samma sätt som den nuvarande lagen har kommit till. Jag skulle uppskatta om man inte blandar ihop de här två frågorna, där den om datorn som tv-mottagare går mycket djupare och är en fråga om grundläggande frihet, om mänskliga rättigheter

Här har en förvaltning, ett aktiebolag utan personligt ansvar, helägt av SVT och UR, tummat på lagen, vrängt lagen, och dessutom lyckats få en förvaltningsrätt att sitta i deras knä och döma helt uppåt väggarna. Det är alldeles självklart att en dator inte är en tv-mottagare, lika lite som en trampcykel är ett motorfordon eller ett ärtrör är ett skjutvapen, allt i lagens mening. Det finns ingen att lagföra för bedrägeriet. De sitter säkert där de sitter, det finns ingen lag som kan användas mot dessa tjuvar och utpressare. De är skyddade av diverse lagar, som gör att de utan att frukta vedergällning kan tvinga oss att betala den oskäliga avgiften.

Det finns flera rättsprinciper som bryts genom Radiotjänsts agerande. En av dem är retroaktivitetsprincipen, där en lag alltid ska ha ett första datum från vilket den gäller. Här har förvaltningen Radiotjänst fattat ett beslut som tillkommer riksdagen, att det var "när SVT började sända hela sitt utbud via nätet", ett tänjbart icke angivet datum. Radiotjänst har tagit sig rätten att stifta en lag, något som är oerhört.

Likaledes är det genom att vränga lagen, som datorn har tagits som skäl att utkräva avgift. Lagen och dess förarbeten anger på flera ställen kriterier som omöjliggör en tolkning av Internet som distributionsmedium för tv i lagens mening. Dessa passager undanhålls när Radiotjänst olagligt och i brottsligt uppsåt påför avgift för datorer som är anslutna till Internet. Den enda lagparagraf som egentligen är tillämplig är Radio- och tv-lagen (2010:696), kapitel 3, 1§ stycke 15, som anger vad "riktad till allmänheten" innebär enligt de lagar vi har stiftat till det här ändamålet. Där framgår att ingenting överhuvudtaget på Internet är riktat till allmänheten. Det innebär att när SVT och UR publicerar hela sitt utbud på Internet, så gör det inte datorn till en tv-mottagare, utan det förändrar karaktären av deras utbud: Det är inte längre tv-program i lagens mening, det är inte tv-sändning. Det går inte att utföra tv-sändning över Internet.

Radiotjänsts jurister vet detta, och de handlar mot bättre vetande, de vet att de ljuger, och de vet att det de sysslar är bedrägeri. De vet också att de är oåtkomliga. Det finns inget sätt att lagföra dessa lagvrängare. De kan inte ställas till ansvar för sina illgärningar.

Att det dessutom är en självklarhet att man måste få använda Internet utan att tvingas betala avgift för television behöver väl nästan inte nämnas.

Anmäl
2013-12-06 15:24 #79 av: Record

#78

Dina två första stycke tycker ja säger en hel del, du har mitt fulla stöd även i de övriga.

"Som alla vet" (SLV's slogan) så är jag företagare i databranchen över 30 år sedan med många gamla datorer allt från SAAB D20, Atari och hela ABC-serien, det skall bli ett nöje att klassa dessa som TV, och det du säger om vikingarna står ja bakom, med företaget Vikinga-data.
Behöver väl knappast säga att företaget betalar TV licensen de har...

Anmäl
2013-12-07 06:12 #80 av: VSK

KTH-professor: Lagen är feltolkad


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17977483.ab  Glad

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-12-08 19:40 #81 av: Inkanyezi

Det finns ju också andra lagar som är tillämpliga i den här frågan.

En aspekt som jag hade förbisett är tjänstemannaansvaret. Det hänger så klart på i hur hög grad tjänstemännen hos Radiotjänst kan lagföras enligt detta. Men i korthet handlar det om att det är tjänstefel att inte beakta alla aspekter vid behandlingen av ärenden gentemot privatpersoner. Däri ingår i ett sådant här ärende dels att utreda vilken utrustning personen har, dels vilka stycken i tillämpliga lagar som är relevanta.

Här har Radiotjänst bevisligen i dokumentet som har tillsänts mig från Förvaltningsrätten, hoppat över de väsentliga delar av förarbetena som gör det omöjligt att tolka Internet som medium för utsändning eller vidaresändning av tv-program. Det innebär att tjänstemannen som har undertecknat det dokumentet har begått ett tjänstefel, vilket jag tolkar som grovt, genom att det är till allvarligt förfång för motparten, den enskilda personen, och därför att det satt i system skulle kunna beröra uppemot 45000 hushåll. Det är alltså inte bara de dryga tvåtusen per år som de stjäl från mig som är relevanta för bedömningen av brottet, utan de sammalagt omkring nittio miljonerna per år, som genom en tioårsperiod handlar om uppemot en miljard kronor av oskäligt uppburna avgifter.

 • 20 kap. Om tjänstefel m. m.

  1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

  Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som är betydande. [Brottsbalk (1962:700) 20 kap. 1 §]

Det är alltså ett mycket allvarligt brott jag anser att Nathalie Johansson har gjort sig skyldig till, när hon uppsåtligt har underlåtit att ta hänsyn till sidan 89 i förarbetet Prop (2005/06) och flera ställen i Prop (2009/10:115), där det stadgas att beställd trafik inte omfattas av TV-avgiften. För att få trafik från medieföretagen måste man göra en särskild begäran, vilket gör det till beställ-TV, som inte är föremål för Radio- och TV-lagen. Den är inte riktad till allmänheten, så som stadgas i Radio- och TV-lagen (2010:696) 3 kapitlet 1 § stycke 15, ett stycke som inte heller är nämnt i inlagan till Förvaltningsrätten.

Dessa undanhållanden av väsentliga passager i lagar och förarbeten kan inte vara tillkomna genom slarv, när förvaltningen har en hel stab av jurister, utan de måste vara uppsåtliga, och därmed föremål för strafflagens 20 kapitel 1 § om tjänstefel.

Gärningen är systematiskt utförd på ett sätt som ledningen för Radiotjänst känner till och uppmuntrar, då liknande uttalanden också har gjorts av dess vd.

Att Radiotjänst inte ens bemödar sig om att undersöka egenskaperna hos utrustningen för vilken de påför avgift är också synnerligen graverande. Vi har alltså en myndighet, Radiotjänst i Kiruna AB, som grovt åsidosätter den lag de är satta att förvalta, för att ta ut så mycket pengar som möjligt till sin huvudmans, SRT:s och UR:s verksamheter.

Och när jag överklagar domen framför jag det här till Kammarrätten.

Anmäl
2013-12-08 23:11 #82 av: Inkanyezi

Jag hade hoppats att få ut handlingarna från Högsta Förvaltningsdomstolen i fredags, men de kom inte då, och de kanske kommer på måndag. Hursomhelst har jag fått Kammarrättens dom på ett ärende nu, vilket jag gissar är samma som är uppe i Högsta Förvaltningsdomstolen. Av den domen framgår att de väsentliga passagerna i lagen inte alls är beaktade, och att domen alltså uppenbart strider mot lagen.

Detta är skäl för resning, något som jag också har meddelat i min kommunikation med Förvaltningsrätten i Luleå. Jag vet inte precis hur resning beslutas, men det normala är att det är närmast högre rätt som skickar tillbaka ärendet till den lägre, när de har dömt fel, dvs där domslutet inte överensstämmer med lagen.

Den springande punkten här är att också Förvaltningsrätten i Luleå och Kammarrätten i Sundsvall har missat Radio- och TV-lagen (2010:696) 3 kapitlet 1 § stycke 15, som definierar vad "riktad till allmänheten" innebär. SVT:s och UR:s program, liksom alla andra program som kan ses via Internet, är enligt Radio- och TV-lagen inte riktade till allmänheten, och detta förbises helt i dessa domar.

Så det är läge för: Gör om, och gör rätt!

Här kan ni läsa Kammarrättens dom:
https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/811820/2057-13-dom.pdf

Det bifogade klippet visar passagen där Kammarrätten sitter i knäet på Radiotjänst och använder definitionen om "samlat programutbud" i stället för det relevanta, att det enligt Radio- och TV-lagen (2010:696) 3 kapitlet 1 § stycke 15 inte är riktat till allmänheten. Det är Radiotjänst som har infört en annan definition av "riktat till allmänheten", enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men Radio- och TV-lagen har en egen definition som gäller för tillämpningen av lagar kring tv-avgift.

Och vi kan vara förvissade om att Radiotjänsts juridiska avdelning följer den här tråden. De vet nu att jag inte hotar, utan att jag verkligen ska krossa dem. Så fort jag får handlingarna från Högsta Förvaltningsdomstolen ska jag ta kontakt med den person som har överklagat och lägga upp strategin.

Anmäl
2013-12-09 08:14 #83 av: Inkanyezi

Nu vet jag att det finns fler domar i Kammarrätten, och att minst en av dem inte har överklagats, vilket ger anledning att söka resning. Kammarrätten har också i detta fall bedömt att det handlar om tv-sändning enligt lagen, helt i Radiotjänsts ledband.

Jag har tagit kontakt med den dömde och ska bygga upp en strategi för vidare behandling av det ärendet. Mer information senare.

Anmäl
2013-12-09 10:49 #84 av: VSK

Tummen upp

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-12-09 12:39 #85 av: Inkanyezi

Jag stalkar Radiotjänst lite grann med det här nu. De vidarebefordrar alla mina e-postmeddelanden till Förvaltningsrätten. Det senaste, skickat alldeles nyss, har det här innehållet:

Det som har framkommit behöver inte behandlas av Förvaltningsrätten, och att skicka e-postkonversation till tredje part är nog inte direkt fint. Men ni gör som ni vill, och det ändrar inte någonting.

 Ni är tjuvar, alldenstund ni mörkar att Radio- och TV-lagen undantar sådant som måste beställas för att man ska få det, och som är uttryckligt undantaget i förarbetet Prop. (2005/06:112) sid 89, och att ni anger att "riktad till allmänheten" ska tolkas enligt Yttrandefrihetsgrundlagen, medan ni mörkar att Radio- och TV-lagen (2010:696) 3 kapitlet 1 § stycke 15 anger vad "riktad till allmänheten" betyder i Radiolagens  mening. Där framgår tydligt att särskilt beställd trafik inte är riktad till allmänheten, vilket är kriteriet för att leveransen av dataström ska vara tv-sändning i lagens mening.

 Jag har svårt att tänka mig att ni med en stor stab av jurister skulle ha kunnat missa detta, och det ger mig anledning att misstänka att det handlar om ett tjänstefel, där ni aktivt mörkar de passager som inte uppfyller er agenda.

 Det står alltså klart av lagar och förarbeten, att mottagning av tv-program enbart genom anslutning till Internet inte är avgiftspliktig och att den inte är tv-sändning i lagens mening. Det är också klart att utan särskild begäran, och utan ett visst proprietärt datorprogram, som inte finns till alla datorer, sänder programföretagen ingen dataström, varför överhuvudtaget ingen utsändning förekommer, utan enbart beställ-tv, som enligt lagen inte är föremål för tv-avgift.

 Som jag ser det, har er försummelse inte varit ringa, då den i bedrägligt syfte avhänder fattiga medborgare drygt tvåtusen kronor årligen, vilket är betydande förfång för den enskilde, och det berör ett stort antal hushåll, så att det under en tioårsperiod kan handla om miljardbelopp, och det finns orsak att anta att den är uppsåtlig, varför den skulle kunna vara föremål för BrB (1962:700) 20 kap. 1 §.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K20

 Lämna gärna detta vidare till Förvaltningsrätten.

Anmäl
2013-12-09 13:02 #86 av: Inkanyezi

Här är den relevanta passagen i Radiotjänsts yttrande, ställt till Förvaltningsrätten, gällande en annan klagande. Som synes mörkar Radiotjänst att Internet-leverans inte är tv-sändning i lagens mening och hävdar att en annan lag ska användas för att bedöma vad den här lagen menar med "till allmänheten". De anger också tydligt att beställd trafik inte är avgiftspliktig.

Den här skrivelsen är i stort schablonartad och avviker inte mycket mellan olika ärenden, och just de här passagerna är identiska och kopieras till Förvaltningsrättens domar. Det används senare av Kammarrätten för avslag. Jag tar den som intäkt för att Förvaltningsrätten har fuskat med sitt arbete och inte undersökt tillämpliga lagar tillräckligt.

Anmäl
2013-12-09 22:43 #87 av: Record

#86

Dagens nyhet med en app från SVT för att läsa nyheterna i mobilen går ju direkt emot sista meningen i första stycket av din text.

Kanske är det introduktionen till medlemskap hos maffian.

Anmäl
2013-12-09 23:38 #88 av: Inkanyezi

#87 Nu begriper jag inte alls vad du menar. Med appen SVT Nyheter kan man beställa trafik av särskilt slag till en smartphone eller platta. Om Radiotjänst kräver tv-avgift för den som har appen, så är de ju fortfarande ute och cyklar, eftersom det inte handlar om tv-sändning, utan unicast när man väljer att öppna program själv och multicast när man har beställt pushtrafik, men inte desto mindre handlar det om trafik som går ut på särskild begäran, och inte till allmänheten.

Att tv-avgift inte krävs enligt lagen för att ta emot SRT-program via nätverk där man måste göra särskild begäran innebär inte att SVT inte får sätta egna villkor för trafiken. Den är inte reglerad i Radio- och TV-lagen. Radiotjänst får inte göra det genom att kräva in den i lag bestämda tv-avgiften, eftersom den inte täcker den sortens programdistribution. Den tekniska utrustningen är inte avsedd att ta emot tv-program så som det definieras i lagen, med förutsättningen att det gäller tv-sändning enligt Radio- och TV-lagen.

Just det är inte heller kristallklart här, eftersom Radiotjänst, Förvaltningsrätten och Kammarrätten vimsar och velar i frågan så att man inte vet vare sig ut eller in. Lagen om tv-avgift anger "utsändning eller vidaresändning av tv-program", och tv-program är definierat i Radio- och TV-lagen, med en mycket yvig definition, att den huvudsakligen ska bestå av rörlig bild. Sedan har Radiotjänst rört till det med femtioelva olika andra varianter på rekvisit, där de dillar om "samlat utbud" och "vem som startar sändningen", något som inte framgår av lagen och som inte heller är tydligt i förarbetena.

Helt oavsett vad som är tv-program, så är begreppet utsändning centralt i lagen om tv-avgift, och om det kan ersättas med tv-sändning så som Radiotjänst har hävdat, så kan det inte gå ut över Internet, eftersom tv-sändning enligt definitionen ska gå ut till allmänheten. Men eftersom tv-program enligt Radiolagens definition kan vara allt som huvudsakligen är rörlig bild, är det det andra rekvisitet i lagen om tv-avgift som måste vara avgörande, utsändning eller vidaresändning. Där hävdar Radiotjänst, att eftersom dessa begrepp inte är definierade avses "tv-sändning" enligt Radio- och TV-lagen.

Enligt Radio- och TV-lagen (2010:696) 3 kapitlet 1 § stycke 15 är "sändning riktad till allmänheten" sådan sändning som går ut samtidigt och utan särskild begäran till alla som önskar ta emot den. På Internet går all trafik med särskild begäran. Om du läser det här, så har någon, du eller någon annan, gjort en beställning till Datorn i Fokus att sända dig den här texten. Den skulle inte ha visats utan en sådan särskild begäran, på samma sätt som inte heller program från SVT och UR kan komma in i en dator utan att man särskilt begär det. Inte heller går det in i en smartphone eller platta utan att man särskilt begär det, utom i fall där telefonen eller plattan har programvara som är uppkopplad och tar emot utsänd TV, dvs rundradiosändning, som ständigt pågår på nätverket, enligt ett standardprotokoll för television. Ingen operatör har upplåtit mobilnätet för sådan trafik, men det finns operatörer som levererar digital-tv och analog tv via sina kopparnätverk. Men den sändningen kan inte tas emot annat än med särskild utrustning som har anpassats för ändamålet. Digitalbox eller tv-mottagere, digital såväl som analog.

Så pushtrafik och annan beställd trafik ligger utanför vad Radio- och TV-lagen reglerar, liksom också lagen om tv-avgift.

Anmäl
2013-12-10 10:28 #89 av: Inkanyezi

Efter att ha läst igenom fem domar och invändningarna i yttranden från Radiotjänst och en av de dömda, har jag funnit att den stora arbetsbördan som har lastats på Förvaltningsrätten huvudsakligen bygger på att Radiotjänst har en otrolig svada av bortsnack, och att det stora felet i hanteringen, för det är ett fel, är svenskens undfallenhet inför överheter.

Jag har en himla massa material att jobba på nu, men det går också att sammanfatta problemet väldigt enkelt:

 • Hela debaklet bygger på att Radiotjänst går utanför sitt uppdrag.
 • Det finns inte något stöd i lagen för att Radiotjänst ska bedöma vad som är en tv-mottagare. Det är inte deras uppgift. Deras uppgift är att hantera inbetalda tv-avgifter, och att ta reda på vilka som har tv-mottagare och ska betala avgiften.
  -
  -
  De två punkterna ovan är den enkla förklaringen till felet som har begåtts. Radiotjänst ska i första hand lita på den de talar med och inte göra någon egen bedömning av om personen har en tv-mottagare. Endast den som säger att han har en tv-mottagare ska påföras avgift, om det inte finns handfasta skäl att tro att denne ändå har en tv-mottagare i sitt hushåll.
  -
 • Avgiftsskyldigheten bygger på innehav av tv-mottagare.
 • Den som har tv-mottagare i hushållet ska anmäla detta till Radiotjänst för att betala avgiften. Avgiften bygger på anmälan av innehav av tv-mottagare.
 • Det är inte angivet i lagen vem som avgör vad som är en tv-mottagare. Däremot finns en skyldighet för den som yrkesmässigt överlåter tv-mottagare att anmäla detta och meddela vem som har köpt den. 
 • När en person förnekar att den dator som finns i hushållet är "avsedd att ta emot utsändning av tv-program", så har bedömningen gjorts att denna inte är en tv-mottagare enligt lagen om tv-avgift. Det är utrustningens ägare, byggare, och den som konfigurerar den som avgör, inte Radiotjänst.
 • Inte heller Förvaltningsrätten har skäl att bedöma vad som är en tv-mottagare, om inte detta är tvistigt. Förvaltningsrätten måste i så fall tekniskt undersöka apparatens egenskaper. Det kan inte göras schablonmässigt, slappt, bara genom att hävda att en dator med Internetanslutning är en tv-mottagare.
 • I samtliga fall har det varit tvist om huruvida datorn är en tv-mottagare, och i samtliga fall utom hittills ett, har Radiotjänst, Förfaltningsrätt och Kammarrätt kört över den klagande, och utan att undersöka egenskaperna hos utrustningen eller ens ta reda på om utsändning alls förekommer, påfört tv-avgift.

Jag betraktar det som ett grovt rättegångsfel. Man har dömt utan underlag, och man har dömt efter kriterier som saknar lagstöd.

Anmäl
2013-12-10 11:52 #90 av: Inkanyezi

Det mest anmärkningsvärda jag har hittat i pappren jag har är, förutom att ingen utredning alls har gjorts om utrustningarna, är att kammarrätten i domskälen till Mål nr 2057-13 har hänvisat till en offentlig utredning, SoU 2012:59 och Prop (2012/13:164), som inte har motionerats i Riksdagen, alltså inte har behandlats, och inte på något sätt är anknuten till aktuell lag. Det är en offentlig utredning, ett förarbete till efentuell framtida ändring av lagen, och en proposition, som innan den har någon som helst tyngd, måste dras i Riksdagen. Men också därefter kan den inte användas i rättsfall som behandlar förhållanden innan den nya eller ändrade lagen träder i kraft.

Kammarrätten grundar alltså sin dom på ren spekulation om framtida ändring av lagen, som kanske skulle kunna göra kommunikationsmetoden som SVT och övriga programföretag har valt till "utsändning av tv-program" enligt lagen om TV-avgift. Detta strider mer uppenbart mot principen om retroaktivitet än något annat. Man får inte döma efter en lag innan den gäller, och här handlar det inte ens om en lag, utan man har som domskäl angivit ett förberedande arbete inför en eventuell framtida ändring av lagen. Ett förberedande arbete beställt av Regeringen, men inte remitterat till Riksdagen.

Jag betraktar detta som ett gravt rättegångsfel.

Anmäl
2013-12-12 10:36 #91 av: Inkanyezi

Jag har fått domen från Förvaltningsrätten nu, och de har inte tagit hänsyn till någon av de passager i lagen som jag har angivit, och inte heller beaktat huvuddelen av argumenten. Dessutom anger de lögnaktigt att besluten, både deras och Radiotjänsts, grundas på att jag skulle ha medgivit att jag har en TV-mottagare.

Det bärande domskälet är att de har dömt så tidigare, och de hänvisar till den överklagade domen från Kammarrätten.

Min slutsats är att Förvaltningsrätten i Luleå är korrupt. Det är ingen ovanlig situation, men det är inte något som man borde godta.

Och Radiotjänst är en institution som vi inte ska ha. Det är bara så. De har genom det här agerandet förlorat all legitimitet. Alla argument som har framförts för att bevara modellen med avgift för innehav av utrustning faller med den här oetiska hanteringen, där SRT och UR faktiskt stjäl från medborgarna. Jag har inte nyttjat deras tjänster på länge, och kommer inte heller att göra det. De är inte i allmänhetens tjänst, och det är ingenting de har att erbjuda som jag skulle vilja ha. De förtjänar att försvinna.

Anmäl
2013-12-12 12:06 #92 av: denstore

Kan du driva det vidare i högre instans?

Anmäl
2013-12-12 12:55 #93 av: Inkanyezi

Jodå, det kan drivas vidare i högre instans, men det löser inte problemet.

Tittar man helt krasst på det, kommer Radiotjänst att försvinna, tillsammans med ett hundratal arbetstillfällen i Kiruna, inom några år. Den framtida förändrning av lagen som kan komma genom utredningen och propositionen från 2012 som de stöder sig på i domstolen pekar tydligt åt det hållet.

Förslaget som ligger är att i stället för att ta ut avgiften per hushåll och innehav av mottagare, ska den i stället administreras av skatteverket och tas ut per person och efter inkomst, där barn är undantagna upp till en viss ålder och väldigt låg inkomst leder till att ingen avgift betalas, så att inte heller fattigpensionärer kommer att behöva betala. Argumenten för den lösningen är att den är mycket billigare och lättare att administrera och inte kräver någon bedömning av innehav.

Argumentet för nuvarande system, främst påhejat av medieföretagen som får ut medel av avgifterna, är att det är en tätare koppling mellan nyttjandet och avgiften, och därför större acceptans bland befolkningen. Nu har de själva skjutit det argumentet i sank, genom att ta ut avgift för utrustning som inte är avsedd att ta emot tv-program av folk som inte nyttjar. Därmed har TV-avgiften förlorat all legitimitet, och dess acceptans bland allmänheten minskar, eftersom den inte kopplas till nyttjandet, utan påförs godtyckligt.

Så helt oavsett vad jag gör, kommer Radiotjänst att försvinna, och tjuvarna uppe i Kiruna blir utan jobb. Om jag däremot driver igenom en striktare linje för avgiften, att den tas ut enbart för utrustning där man kan nyttja tjänsterna, så gör jag dem en tjänst, genom att skapa en legitimitet för deras existens, som de för tillfället inte har. Men det kräver att Högsta Förvaltningsdomstolen fattar beslut om att dator ansluten till Internet inte ska avgiftsbeläggas, om den inte har förberetts för att ta emot programmen enligt den statliga utredningen från 2005 (SoU 2005:2).

Om det finns någon strategi från Radiotjänst för att få fortsätta sin existens, borde de spela sina kort så att de juridiska instanserna dömer emot deras bedömning, men det har de hittills inte gjort. Jag upplever det som ren tredska. De vet att deras dagar är räknade, och de jävlas bara så mycket de kan i de sista dödsryckningarna. Odh de djävlas inte med dem som bestämmer, utan de sparkar neråt och jävlas med medborgare som egentligen står helt utanför deras intresseområde.

Min praktiska lösning är att likt Radiotjänst definiera om språket. Jag har inte längre någon dator, eftersom det jag har inte uppfyller kraven för att vara dator. Jag vet inte vad den borde kallas, men så som den definieras av Radiotjänst, är den inte en dator, för den är inte avsedd att ta emot tv-program, vilket är definitionen på en dator. Jag behöver intet egentligt namn på den, men vi kan nog hitta på något.

Anmäl
2013-12-13 14:41 #94 av: Andina

Har snabbläst tråden med intresse! Så ska läsa den lite noggrannare om en stund. Tack för din 'kamp' Inkanyezi!

(Din ickedator/noputer kanske är en "digitaliserad pekbok", pekmaskin, pekator, digitaliserad skriv- o räknebok, eller nå't?)

Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga
kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck · Medarbetare på Healing

Anmäl
2013-12-13 20:19 #95 av: Inkanyezi

Det börjar snart bli dags att starta en ny tråd, då den här har blivit lite lång. Jag håller för tillfället på att försöka sammanfatta skriverierna mellan mig och Förvaltningsrätten och lägga upp en strategi för hur överklagandet ska se ut. Det är så många underligheter i resonemang och domskäl, att det är väldigt knepigt att få ihop något som är sammanhållet.

I korta drag handlar det om Radiotjänsts hårklyverier med lagen, om deras lögner där lagen inte passar deras syften, och om Förvaltningsrättens hänvisningar till en dom som inte har vunnit laga kraft och som är överklagad och att det ärendet faktiskt skiljer sig från mitt på väsentliga punkter, även om grundfrågan är densamma.

Bland de mer anmärkningsvärda punkterna är:

 • Radiotjänst anger i samtliga fall att de stöder sig på den klagandes medgivande att det finns en tv-mottagare i hushållet. Det är en lögn, då ingen av de klagande har medgivit att de har en tv-mottagare.
  -
 • Inte i något fall av de domar jag har gått igenom, har Förvaltningsrätten fäst någon som helst avseende vid invändningarna från den klagande, medan de däremot avfattar domskäl grundade på Radiotjänsts yttranden.
  -
 • I domen mot mig hänvisar Förvaltningsrätten till Kammarrättens dom i mål 2057-13, som är överklagad och inte har vunnit laga kraft. Den kan av det skälet inte användas som prejudikat. Dessutom skiljer sig de två målen på väsentliga punkter, varför de inte kan bedömas lika.
  -
 • Domen I mål 2057-13 i Kammarrätten hänvisar i domskälen till propositionen 2012/13:164, som inte har behandlats i Riksdagen, och som antas kunna ligga till grund för framtida ändring av lagen, som är från 2010. Lagar får inte verka retroaktivt på sådant som har föregått att lagen trädde i kraft, och de får självklart inte användas proaktivt av en domstol: "Vi väntar oss en framtida lagändring, så vi dömer efter den."
  -
  Man spekulerar alltså i Kammarrätten, när man skriver varför man dömer på det sättet, till en proposition som efter diskussion i Riksdagen skulle kunna leda till en framtida lagändring.
  Inte ens om Riksdagen redan hade fattat beslut om att ändra lagen, skulle detta få användas som domskäl, då det handlar om en ännu inte stiftad lag, som följdriktigt inte heller har börjat gälla, och som, även om den vore stiftad, inte skulle kunna träda i kraft före 2014. Man får inte döma utifrån förväntningar om framtida lagar.
  -
  Det måste strida mot grundlagen, då det strider mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Om man ska ta hänsyn till det som står i den propositionen, så är Radiotjänst borta ur leken, eftersom huvudpunkten är att ersätta det nuvarande systemet med ett som inte baseras på innehav av utrustning för att ta emot utsändning av TV-program.
  -
 • Bland domskälen redovisas också att tv-sändning skulle vara det som Radiotjänst anger, som att programmen består av en programtablå, som är ett samlat utbud av tv-program, och att i "sändning till allmänheten" har detta samma innebörd som i Yttrandefrihetsgrundlagen. Detta stämmer dock inte, då den relevanta lagen har en annan formulering.
  SFS (2010:696) 3 kap. 1 § styckena 15-18:

Anmäl
2013-12-19 10:14 #96 av: Inkanyezi
mitt-overklagande-till-kammarratten.pdf

Jag har nu filat färdigt på mitt överklagande till Kammarrätten, och skickar det till Förvaltningsrätten idag. Det bifogas här som PDF.

Anmäl
2013-12-20 16:02 #97 av: Inkanyezi

Och i efterdyningarna av att ha snickrat ihop den skrivelsen, skickade jag den också till Gunnar Karlsson på KTH, och han nämnde en sak som jag inte hade skärskådat tidigare. Jag har visserligen upprepat påpekat att programföretagen inte sänder enligt standard, men jag tänkte att det mest handlade om webstandarder, men det finns uttryckliga instruktioner om vilka standarder som är aktuella. Så här svarade Gunnar Karlsson:

 • Din punkt 9 stämmer också in pä ett villkor i SVT:s sändningstillstånd i 4§: "Om SVT sänder tjänster för vilka det krävs att mottagaren använder en styrprogramvara (Application Programme Interface, API) ska en standard som är upptagen i Europeiska kommissionens förteckning över standarder och/eller specifikationer för elektroniska kommunikationsnät, kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och tjänster användas."

I korthet innebär det att programföretagen på Internet inte följer avtalet med Staten som ger dem koncession, utan avviker från kontraktet de har tecknat och distributionen över Internet inte täcks av Radio- och TV-lagen eller lagen om TV-avgift.

Förteckningen över godkända standarder finner man i de europeiska gemenskapernas officiella tidning:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:331:0032:0049:SV:PDF

Kontentan av detta är att det inte finns någon TV-sändning i lagens mening över Internet, och att Radiotjänst därmed inte har rätt att påföra avgift för dator ansluten till Internet. Det sker överhuvudtaget ingen sändning av rörlig bild på Internet, utan alla rörliga media är kapslade i ett gränssnitt. Sändningen på Internet är enbart en dataström, och nätet blandar sig inte i vad dataströmmen innehåller eller vad den ska användas till. Det sköts av applikationsgränssnittet där dataströmmen avkodas.

Här nedanför finns en lista på godkända gränssnitt för TV-sändning i den Europeiska Unionen, och som måste följas av medlemsländerna. På den listan finns inte gränssnittet H.264 som SVT använder med. 

Anmäl
2013-12-20 18:35 #98 av: Inkanyezi
komplettering-till-overklagande-till-kammarratten.pdf

Och så har jag slängt in en komplettering till överklagandet till Förvaltningsrätten, så har dom lite att suga på inför jul och nyår.

Anmäl
2013-12-20 18:46 #99 av: VSK

Glad

33 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 1 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2013-12-23 01:17 #100 av: Inkanyezi

För att inte göra den här tråden längre, har jag nu startat en ny:
Datorn är inte TV-mottagare

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.