13. Övrigt

Datorn är inte TV-mottagare.

2013-12-23 00:59 #0 av: Inkanyezi

Datorn är inte TV-mottagare

Under året har Radiotjänst i Kiruna AB, RIKAB, påfört TV‑avgift för datorer, med hänvisning till att dator enligt Radiotjänst är ”avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV‑program.

Ett stort antal av dessa krav har inte överklagats, medan några hundra har överklagats till Förvaltningsrätten i Luleå, som i alla fall utom ett har bifallit Radiotjänsts talan och avslagit överklagandena. Ett par domar har överklagats till Kammarrätten och dömts likadant, men ingen av dessa domar har vunnit laga kraft, och en av dem är uppe i Högsta Förvaltningsdomstolen för avgörande, där också den andra har bifogats.

Radiotjänsts argument för att påföra avgift, och för att generellt likställa ”dator” med ”TV‑mottagare”, är att programföretagen sänder ”hela programutbud enligt en programtablå”, vilket anges vara kriteriet för ”TV-sändning”, vilket Radiotjänst anger att "utsändning eller vidaresändning av TV-program" ska tolkas som, då "utsändning" saknar definition i lagen. Radiotjänsts argument saknar lagstöd.

Däremot finns en klausul i alla sändningstillstånd som har meddelats för TV‑sändning, och bestämmelser i EU för hur digital TV‑sändning ska utformas tekniskt. Denna bestämmelse har införts i lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) 2 kap. 3 §:

http://ifokus-assets.se/uploads/faa/faa52de8e754617fb8c1be56dc30db05/skarmbild-2002000314sv32-47-3232.png

Det kan tyckas något otydligt när man läser den svenska lagen, eftersom den ytligt skulle kunna tolkas som att den avser verksamhet som är anmälningspliktig, men den riktar sig inte mot verksamheten, utan mot aktören, ”Den som bedriver verksamhet”. Det anges också i EU:s officiella tidning att kraven gäller all TV‑sändning inom unionen.

Distribution av video över Internet är inte anmälningspliktig, och därför får vem som helst publicera program med rörliga bilder och ljud. Den står helt utanför Radio- och TV‑lagen, och EU blandar sig inte i vad vi publicerar där, så länge det inte bryter mot lagen. Det ska inte heller svenska myndigheter eller förvaltningar göra. Men den som har tecknat ett kontrakt med dig och mig, genom våra ombud utsedda av Regeringen, enligt lag som har stiftats av dig och mig, genom Riksdagen, är skyldig att följa det kontraktet. Vi har alltså skriftligt på att programföretagen måste följa fastställda EU‑standarder för TV‑sändning. Vad programföretagen därutöver sysslar med är inte TV‑sändning och därmed inte heller föremål för Radio- och TV‑avgift.

Implikationen av att TV-sändning i EU måste ske enligt vissa fastställda standarder, som man kan hitta i De europeiska gemenskapernas officiella tidning, är att det som sänds via Internet inte är ”TV‑sändning” enligt Radio- och TV‑lagen eller lagen om TV‑avgift. Radiotjänst påför alltså avgift i strid mot lagen, och det är sannolikt att Radiotjänsts jurister vet detta och handlar mot bättre vetande, bluffar oss, för att maximera intäkterna, där deras handling anstiftas av att Regeringen har anmodat dem att vidta åtgärder för att minska avgiftsskolk. Ja, vår regering uttrycker sig alltså så, att de anser att vi som inte betalar avgiften är ”skolkare”. Detta är också Radiotjänsts utgångspunkt i alla diskussioner om oss som inte betalar TV‑avgift.

Att dessutom Förvaltningsrätten i Luleå och Kammarrätten i Sundsvall har bifallit Radiotjänsts talan är illavarslande, och åtminstone i fallet Förvaltningsrätten kan man inte utesluta jäv. De har brustit i undersökningsplikt, då de helt gått på Radiotjänsts linje i alla fall utom ett, och de har inte tagit hänsyn till aktuella lagar. Däremot har förarbeten till ännu ej fattade riksdagsbeslut tagits med som domskäl i domar, vilket strider mot lagens anda, mot Regeringsformen och mot Förenade Nationernas Allmänna Deklaration om Mänskliga Rättigheter. Detta i sig ger orsak för berörda myndigheter att ompröva sina beslut. I domar där så har skett bör JO begära resning. Min uppfattning är att parterna inte behöver höras vid resning, utan att samtliga domslut till den klagandes nackdel kan annulleras utan partsförhandling.

Min dom i Förvaltningsrätten har jag överklagat, och där har jag bifogat min syn på lagens tillämpning och vad som enligt lagen är TV‑sändning. Den frågan är som alla kan förstå tvistig, men jag ser det som en stor skillnad att min tolkning har stöd i lag och EU‑fördrag, medan Radiotjänsts tolkning är godtycklig.

Anmäl
2013-12-23 08:41 #1 av: Inkanyezi

Jag har skickat en fråga till departementsrådet Charlotte Ingvar-Nilsson om hur man på departementet ställer sig till frågan om TV-sändning. Innehållet följer här:

______________________________________________________

Hej Charlotte
Jag har fått besked om att klausulen i sändningstillstånden, om att tillståndshavaren måste använda EU:s godkända gränssnitt för digital sändning enbart skulle gälla sändningar i marknätet, men lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) anger i 2 kap. 3 §:

”Den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 1 § ska tillämpa sådana standarder som Europeiska kommissionen angivit som obligatoriska i en förteckning som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Lag (2010:497)."

http://www.lagboken.se/files/SFS/2010/100497.PDF

Detta antyder alltså inte att sändningen i sig måste vara den tillståndsgivna, utan lagen stadgar att den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd måste använda de i EU godkända gränssnitten för TV-sändning. När man sedan går till sidan i De europeiska gemenskapernas officiella tidning, finner man att de anger vad "TV-sändning" är, kopplat till dessa gränssnitt.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:331:0032:0049:SV:PDF

Jag har svårt att se att detta skulle begränsa sig till marknätet, och kan inte fatta det på annat sätt än att alla som har fått tillstånd måste följa vad som stadgas i dessa tillstånd, vilka alla har en klausul om att de godkända gränssnitten ska användas för digital sändning.

Min tolkning blir då att programleverans med något gränssnitt utanför dessa, som exempelvis H.264 eller Adobe Flash Player, är liktydigt med att skicka programmet med löddrig springare på en DVD-skiva eller videoband, och att alltså pubicering på Internet, som inte stöder utsändning, inte är TV-sändning, och att en dator därmed inte är "avsedd för mottagning av utsändning eller vidaresändning av TV-program", vilket Radiotjänst, Förvaltningsrätten i Luleå och Kammarrätten i Sundsvall hävdar.

Har du någon förklaring?

Anmäl
2013-12-23 12:01 #2 av: deeman

Tror inte du kommer vinna något i rättssak.
Förstår inte hur du orkar, men vill dock ge dig en eloge för ditt driv i frågan.

För egen skull så anser jag numera att datorn är i egenskap av att kunna vara en TV-mottagare men hurvida datorn är det eller inte är en annan fråga.  Däremot så tycker jag det är helgalet att oavsett om man INTE har vare sig en dator eller TV i sin bostad men på sitt arbete dör möjligheten finns att se på TV, då ska man betala avgiften.
Den är helgalen!Daniel, Värd: Datorn i Fokus. Medarbetare: Webbprogrammering iFokus.


Anmäl
2013-12-23 14:11 #3 av: Inkanyezi

Att datorn kan vara en TV-mottagare har jag aldrig ifrågasatt.

Därifrån till att hävda att ALLA datorer är TV-mottagare är steget långt.

De som växte upp ett decennium senare än jag fick ett nytt koncept för matematik, som kan användas för att förstå varför datorer inte generellt är TV-mottagare. Det handlar om logik, ren och skär logik, och det är lätt att visualisera med mängdläran.

Alla datorer utgör en mängd, och inuti den mängden finns flera delmängder av datorer avsedda för olika ändamål. Ett av dessa ändamål är TV-mottagning. Det betyder att mängden av alla TV-mottagare skär igenom mängden av datorer, så att det finns en delmängd TV-mottagare som är datorer, som sammanfaller med delmängden datorer som är TV-mottagare.

Med Radiotjänsts resonemang sammanfaller de här två mängderna helt, datorer och TV-mottagare, så att ALLA TV-mottagare är datorer och vice versa.

OM nu inte alla datorer är TV-mottagare och vice versa, utan utgör två mängder som har en sammanfallande delmängd, så måste det finnas kriterier för att bedöma datorer, respektive TV-mottagare utifrån deras egenskaper, och där har lagen och avtalen formulerat villkor som måste uppfyllas för att göra datorn till TV-mottagare.

Där finns villkoren i förarbetena till lagarna, främst SOU (2005:2) s. 20, och den därpå följande propositionen (2005/06:112) s. 92. De lagar som är aktuella är Radio- och TV-lag (2010:696), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

Villkoret för att sända TV-program är det bärande kriteriet här, eftersom avgiftsplikten är bunden till utrustning avsedd att ta emot utsändning av TV-program, och då måste man definiera "utsändning eller vidaresändning av TV-program", vilket enligt Radiotjänst ska tolkas som "TV-sändning". Detta begrepp är definierat i lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) genom att bindas till AV-direktivet, där det har beslutats att ALL digital TV-sändning inom EU MÅSTE göras med standardiserat gränssnitt, godkänt av behörigt EU-organ.

Det innebär att program som levereras på annat sätt, som att sändas med vanlig post på skiva eller magnetband eller via annat gränssnitt utom de godkända, inte är TV-sändning.

Och det handlar inte om att det är enkelt att klicka på en länk, vilket innebär att man gör en särskild begäran, inte heller om att programmet till datorn är lätt att installera och distribueras avgiftsfritt, utan i förarbetena görs klart, att den tekniska utrustningen ska vara "anordnad och utrustad för att ta emot signalerna", för att betraktas som TV-mottagare.

Publiceringen av TV-program via SVT-play är i alla delar beställ-TV, som i lagen uttryckligen är undantagen från TV-avgift, vilket bäst visas i Prop. (2005/06:112 s. 89, 91 och 92). Den uppfyller alla villkor för detta, där webbsidan innehåller en katalog över program som kan begäras av användaren, och den inte utgår till allmänheten enligt Radio och TV-lagen (2010:696), utan endast specifikt till dem som särskilt begär programmet.

Definition på "sändning till allmänheten" finns i Radio- och TV-lagen (2010:696) 1 kap, 1 § och 2 §, och 3 kap. 1 § stycke 15. För tolkningen av 2 § måste AV-direktivet beaktas, och då tillåts för digital TV-sändning endast de gränssnitt som är godkända av behörigt EU-organ. Listan över dessa gränssnitt kan hämtas i De europeiska gemenskapernas officiella tidning:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:331:0032:0049:SV:PDF

Det villkoret är inskrivet i ALLA sändningstillstånd som har meddelats. Sändningstillståndet för SVT, som kan hämtas på nätet, har det i dess villkor för sändningrätten, Allmänna bestämmelser 4 §.
http://www.svt.se/omsvt/fakta/public-service/article122887.svt/binary/S%C3%A4ndningstillst%C3%A5nd%20fr%C3%A5n%202010

Övriga kriterier i debatten, vilka Radiotjänst, Förvaltningsrätten och Kammarrätten har använt för att påföra avgift, saknar lagstöd. Överbelastningen av "tekniska" argument hos Förvaltningsrätten i Luleå, beror helt på Radiotjänsts rundsnack och anförande av irrelevanta yttranden.

Är det någon här som ett endaste ögonblick tror att Radiotjänsts jurister inte känner till handlingarna jag har nämnt här ovan, och att de handlar i god tro? Min uppfattning är att Radiotjänsts ledning och juristerna är väl medvetna om bedrägeriet de begår, och att de gör detta i brottsligt uppsåt. Jag är helt övertygad om att ledningen för Radiotjänst mörkar alla dessa passager i förarbeten och lagar medvetet.

Anmäl
2014-01-07 12:30 #4 av: Inkanyezi
avgiftskontrollant-oskarshamn.pdf

Jag fyller på lite här, för att peka på RIKAB:s gangstermetoder. Även när man håller sig inom lagens råmärken finns det ju sådant som klingar illa moraliskt. Vi godtar ju inte att exempelvis poliser eller parkeringsvakter avlönas med provision, och det vore rimligt om man inte heller tillät provisionslön för TV-avgiftskontrollanter.

Men så är det faktiskt. Radiotjänst avlönar dem som "anställs" för att ange dig och mig efter hur många de har lyckats "sätta dit" genom att rapportera TV-innehav. Kontrollanten får 160 kronor för varje anmälan, helt oavsett om den är korrekt eller inte. Ingen annan lön betalas.

Maffian fungerar så, och Radiotjänst.
Den bifogade filen har jag hämtat hos Radiotjänst här:
https://radiotjanst.mynetworkglobal.com/center/generatead/id:29786/lang:se/candidate:0/
Annonsen är utlagd på den här sidan:
https://radiotjanst.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:29786/where:4/

Och för den som vill veta lite mer finns underhållande läsning i en insändare till avpixlat:
https://avpixlat.info/2013/10/21/radiotjanst-en-radda-berattar/

Och jag är mer övertygad än någonsin om att Radiotjänst är en förvaltning som är ytterligt överflödig i ett demokratiskt samhälle. Det är en svulst på samhällskroppen som borde opereras bort. Regeringen har konstaterat att organisationen inte är kostnadseffektiv, dvs att det vore billigare för alla om man bekostade media i allmänhetens tjänst på annat sätt. Genom det senaste angreppet på datorägare har Radiotjänst schabblat bort all legitimitet som avgiften tidigare har haft, och som är det främsta argumentet från medieföretagen för att behålla den. Här ska man inte glömma att Radiotjänst är ett dotterbolag till medieföretagen som lever på avgiften. De sågar av grenen de sitter på.

Jag ger hellre pengar till tiggare på gatan än till utpressare och snyltare som vränger lagen för att tvinga av mig mina surt förvärvade slantar. Det jag har sett hittills från Radiotjänsts sida är skrämmande och jag tycker inte att vi ska föda dessa tjuvar. De borde i stället göra riktiga jobb som producerar någonting av nytta.

Jag vill inte ha TV, och om det förutsätter  de här villkoren vill jag inte heller att SVT överhuvudtaget ska få finnas. Varför ska SVT vara skyddad verkstad när andra viktiga samhällsuppgifter läggs ut på entreprenad, med "fri konkurrens" som förevändning och mantra?

Anmäl
2014-02-28 16:25 #5 av: Inkanyezi

Det är väl vid det här laget ganska klart vad kampen egentligen gäller. Det SVT via Radiotjänst är ute efter är att säkra sin position bland medier, när man märker att nätet håller på att springa om televisionen. Det syns överallt där nätet är fritt tillgängligt till rimligt pris.

Så visst är det lite av en ödesfråga för SVT/UR, då de löper stor risk att mista sin särställning som skyddad verkstad någon gång i framtiden. Det är egentligen samma sak som drabbade Posten, och även Televerket fick smaka på konkurrensen och ombildas på flera olika sätt, där Radiotjänst är en avknoppning. Man visste nog redan då att den administrationen var på fallrepet.

Det handlar lite om ringar på vattnet, och kanske min personliga kamp för att få ha datorn kopplad till Internet inte kommer att leda till omedelbar framgång, men Radiotjänsts öde är ändå beseglat. Jag tror att jag kommer att överleva Radiotjänst. Det är inte rimligt att samhället ska ge stöd åt en sådan rent parasitisk verksamhet.

http://www.expressen.se/digital-livsstil/undersokning-nu-ar-internet-viktigare-an-tv/

Anmäl
2014-06-13 10:49 #6 av: Taggeman

Nu har domen kommit.

Domen: En dator är ingen tv-mottagare

http://www.expressen.se/nyheter/domen-en-dator-ar-ingen-tv-mottagare/

Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article19048976.ab


http://www.scribd.com/doc/229495632/Hogsta-forvaltningsdomstolens-dom

                         Medis på Fågelskådning iFokus

          🦅 ><> ><> ><> ><> (^I^)><> ><> ><> <>< 🦅

Anmäl
2014-06-13 11:55 #7 av: denstore

Jag måste säga att jag är nästan i chock. Kan man ta ärliga beslut i svenska domstolar? Är det inte underförstått att Radiotjänst alltid har rätt? Till och med när de blir motbevisade eller begår direkta lagbrott i sitt utövande.... :)

Anmäl
2014-06-13 12:15 #8 av: Inkanyezi

En del av problemets grund är att Radiotjänst inte lyder under normala lagar. Om det hade varit ett vanligt företag, hade det räckt att överklaga beslutet för att slippa betala avgiften, och sedan hade de tvingats göra upp i civilmål. De skulle inte ha en chans i civilmål, men med den korruppta Förvaltningsrätten i Luleå gick det bra att tvinga av medborgarna oskäliga avgifter, och vi var tvungna att betala, fram till att en dom dem emot vinner laga kraft. Radiotjänsts ledning har haft fräckheten att öveklaga beslut som gått dem emot i Förvaötningsrätten i Luleå, medan otaliga andra inte har orkat föra sin talan och föra saken vidare till högre instans.

Också Kammarrätten i Sundsvall agerar korrupt. De har förhalat mitt överklagande, eftersom de väntar på prejudikat, ett förfarande som är rättsvidrigt. Varje mål ska hanteras på sina egna meriter. Genom förhalandet har mitt mål inte nått Högsta Förvaltningsdomstolen, medan däremot ett annat mål som överklagades till HFD har tagits med i HFD:s hantering av målet.

I Förvaltningsrättens dom mot mig förekommer två rättegångsfel, vilket är skäl för resning, och jag har vilat på hanen för en JO-anmälan om den saken. Med den nuvarande domen i HFD finns orsak till resning i samtliga mål vars domar inte har överklagats till Kammarrätten i Sundsvall. Det torde bli en dyr historia.

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Ingen-tv-avgift-for-dator/

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avgöranden/2014/Juni/7368-13.pdf

Anmäl
2014-06-13 14:01 #9 av: Inkanyezi

#2 av deeman

  • "Tror inte du kommer vinna något i rättssak."

Jodå, nu har jag vunnit.

Anmäl
2014-06-14 13:15 #10 av: Emo

Att ha rätt betyder tyvärr inte alltid att få rätt, så jag kan inte annat än gratulera alla som nu kan få rätt.Glad

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2014-06-14 15:08 #11 av: bamse6311

Det enda rätta är väl att helt och hållet skrota TV-avgiften/licensen och lägga den på skatten.

Då på tiden med Hylands hörna då vi bara hade en kanal och i svartvitt så var den befogad.

När jag var liten så var det många som inte ens ägde en tv-apparat och då var det väl helt befogat att bara de som ägde en tv-apparat också skulle betala licensen.

Numera ser ju tekniken helt annorlunda ut och vi ha ju en uppsjö med hur många kanaler man än vill.

Nu skall jag villigt erkänna att för min personliga del så tittar jag mycket sällan på en kanal som har en siffra över 2.
Därmed förstår jag mycket väl att svt behöver finansieras på något sätt och det rimliga är väl att man tar det över skattsedeln.

En annan avgift som också nu direkt borde/måste försvinna är copyswede privatkopieringsersättningen.

Den kom till redan när vi hade kassetband och var kanske på den tiden något befogad men tekniken idag ser helt annorlunda ut.

Jag tänker bland annat på den nya domen mot iPhone/Telia.

De flesta som lyssnar på musik idag vare sig det är via datorn, plattan eller mobilen använder ju tjänster som strömmade musik, video osv och det är väl väldigt få som laddar ner och lagrar i sina enheter.

Om man som jag använder Spotify så betalar man ju redan för den tjänsten så man strömmar alltså redan betald musik.

http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/tingsratt-iphone-omfattas-av-copyswede-avgiften_3657192.svd

Bästa hälsningar,
Bertil

Anmäl
2014-06-16 12:30 #12 av: Record

#inkanyezi

Grattis, Du borde ha provision på Rikabs återbetalnig de nu har lovat.

Tack för Ditt mod

Anmäl
2014-06-16 13:09 #13 av: Gronstedt

TS: Yihaaa! Tänka sig att förnuft och verklighet har segrat! Jag är häpen men förtjust!

#11: Så bara för att ett ospecificerat och overifierat antal som uppgår till "många" förmodas göra på ett visst sätt, så ska alla som inte alls gör på det sättet beläggas med kostnader? Knappast speciellt vettigt. Jag ska gärna betala en smärre avgift för att vi ska ha samhällsinformation per radio. I övrigt pröjsar jag om och när jag får lust att köpa något - inte på spekulation för att "de flesta" förmodas göra det.

Anmäl
2014-06-16 19:16 #14 av: bamse6311

#13 Gronstedt

Nu förstår jag faktiskt inte vad du menar när du hänvisar till mitt inlägg nr #11???

Jag skriver ju uttryckligen att jag anser att TV-licensen i dess nuvarande form bör avskaffas och ersättas med något annat sätt/form att finansiera vanlig public service tv.

Det enklaste sättet för detta är ju att ta ut det på skattsedeln.

En annan sak som den här domen vilken jag verkligen tycker är bra och hyllar är dock att vi får ett annat problem om vi skall ha kvar tv-licensen i dess gamla form.

Ponera att jag som jag så ofta gör sitter och ser på tv via datorn medan min granne kanske endast gör det via tv-apparaten.

I så fall skulle min granne betala TV-licens medan jag skulle bli befriad från det (under förutsättning att jag skrotar och kastar ur min gamla tjock-tv, vilken jag i vilka fall som helst sällan använder för att titta på).

Som sagt så är det för min del inga som helst problem då jag innehar en tv-apparat och därmed också är förpliktigad att beta TV-licens.

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg så förstår jag väldigt väl att då på Hylands tid så skulle de som ägde en Tv också betala TV-licens då tv-apparaten enbart hade den funktionen att se på tv från dåvarande Severiges televison med enbart en kanal.

Som sagt så hyllar jag den här domen och hoppas att den nuvarande TV-licensen kommer att utföras och debiteras på ett annat sätt och där är skattsedeln ett utmärkt sätt att göra detta på.

Bästa hälsningar,
BertilAnmäl
2014-06-16 19:23 #15 av: Gronstedt

#14: Om du inte förstår varför jag invänder mot att via skattsedeln bekosta något som ett ospecificerat och overifierat antal som uppgår till "många" förmodas använda, trots att detta något inte är något som jag vill använda, behöver använda eller ämna använda, så kan jag inte hjälpa dig.

Lite bättre definition av nyttan med att jag ska betala skatt för att du ska kunna streama musik måste till.

Anmäl
2014-06-16 21:48 #16 av: Inkanyezi

#15 Kanske det skulle vara bra att ta en titt på den statliga utredning som föreslog att låta Skatteverket ta hand om insamlingen av medel. Där har föreslagits att ha en öronmärkt avgift, alltså fortfarande en avgift, liknande begravningsavgiften. Inte heller begravningsavgiften är någonting som jag gärna skulle vilja få del av, men jag antar att man inte kommer undan begravning om man inte råkar sitta på något fartyg i luften eller till havs när det havererar. I vart fall kommer man nog inte ifrån den hårda ändpunkten...

Idén som alltså lades på is i den här perioden var att ta ut en avgift som är lägre än nu, men ta ut den av alla, och göra den inkomstberoende, så att alla inte betalar lika mycket. Nu har flera partier lagt upp det på sina program, Kristdemokraterna först. Jag ser det som rimligt att förslaget går igenom till nästa tillståndsperiod, men det är inte omöjligt att det forceras fram tidigare. Carl-Gustav Johansson har slagit sista spiken i likkistan för sin förvaltning. Radiotjänst är ett överspelat kapitel. De kommer inte att finnas kvar.

Så det kommer fortfarande att vara en avgift, inte en skatt. Den kommer att redovisas separat, och den kommer att vara avsevärt lägre än nu. Samhället kan göra stora besparingar på den modellen, inte bara genom enklare administration, utan också genom färre ärenden hos Kronofogden, som en lång tid har varit hårt belastad av ärenden från Radiotjänst. All pejling och undersökning med Stasi-metoder och gangsterfasoner kommer med den modellen att försvinna helt, och ingen kommer att få provision för att ange sina medmänniskor för tv-innehav.

Och jo, de där människorna som ringer upp eller knackar på dörren har helt provisionsbaserad inkomst från tjallarverksamheten. De, liksom snyltarna uppe i Kiruna, får väl skaffa sig riktiga jobb i stället för att vara parasiter. Men jag har medkänsla med de stackars avgiftskontrollanterna, för de har inte bättre förhållanden än telefonförsäljare. Dessutom är de helt onyttiga i samhället och möter förakt bland medborgarna, visserligen välförtjänt, men det kan inte vara kul.

Jag upprepar något jag har sagt i en tidigare tråd, i inlägget: http://datorn.ifokus.se/discussions/521b4919ce12c47ccc0006f6-ar-datorn-en-tv-mottagare#2

  • "/.../ jag har bestämt mig för att jag ska krossa Radiotjänst. De har ingen rätt bakom sig, de vränger lag, och den verksamheten är brottslig. Det är Regeringen som har delegerat dem uppdraget, men de bryter mot reglerna som har satts upp av Riksdagen. Det är alldeles självklart att de inte får göra det. Det är ett missbruk av myndigheten som de har anförtrotts, och jag ska se till att uppdraget tas ifrån dem /.../"

Det ser ut som om processen har börjat.

Anmäl
2014-06-16 22:37 #17 av: veggie4every1

Grattis till domen och lycka till med att krossa RadiotjänstTummen upp

Sajtvärd på Djurrätt ifokus & Medarbetare på Vegan ifokus      
VäckarklockaIf Not You, Who? If Not Now, When?
Väckarklocka

Anmäl
2014-06-17 19:24 #18 av: bamse6311

Radiotjänst kovänder nu och kommer att betala tillbaka.

Härligt när sådana som radiotjänst får ge sig.

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.565924?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=Radiotj%C3%A4nst%20kov%C3%A4nder%20-%20betal&utm_campaign=PFA%20Express%202014-06-17%2010%3A14%3A1

Bästa hälsningar,
Bertil

Anmäl
2014-06-19 07:35 #19 av: bamse6311

#15

Personligen är jag av den åsikten att jag vill ha en icke reklamfinansierad public service tv.

En sådan måste ju naturligtvis på något sätt betalas och vad sedan än den avgiften skall kallas eller hur den skall tas ut bör ligga hos våra politiker att bestämma.

Jag har ju här i tråden också skrivit att jag anser att tvlicensen/avgiften i sin nuvarande form bör avskaffas och ersättas av ett annat sätt att finansiera public service.

Bästa hälsningar,
Bertil


Anmäl
2014-06-19 12:36 #20 av: Inkanyezi
jo-anmalan-av-forvaltningsratten-i-lulea-och-kammarratten-i-sundsvall.pdfDet förekommer flera skumma saker i hanteringen av de här ärendena, och jag har börjat röja i soppan. Sant är att när man rör om i en hög med skit så luktar det, och den här soppan är inget undantag.

Förvaltningsdomstolen i Luleå har såvitt känt endast i ett fall beaktat vad som har anförts från den klagande, och den grundar samtliga övriga domar enbart på formella grunder som har anförts av Radiotjänst i Kiruna AB, men som saknar lagligt stöd.

Förvaltningsdomstolen har därvid brustit i sin plikt att kontrollera det rättsliga läget, aktuella lagar och att beakta den klagandes anföranden, och Förvaltningsdomstolen har därvid otillbörligt gynnat den ena parten i de här målen, vilket har lett till domvilla, då domar avfattats utan lagstöd.

Jag har bara tillgång till två av de här domarna, och i båda förekommer allvarliga fel, som leder till min slutsats att resning måste ske i samtliga fall som har vunnit laga kraft och gått den klagande emot. Min åsikt är att de klagande inte själva ska behöva begära resning, utan att den ska göras kollektivt genom Riksdagens Ombudsman, Justitieombudsmannen. Skälet för resning är domvilla.

Här bifogar jag min JO-anmälan mot Förvaltningsrätten i Luleå och Kammarrätten i Sundsvall, som jag postar idag till Justitieombudsmannen. Den är en offentlig handling.

Anmäl
2014-06-19 19:07 #21 av: bamse6311

Intressant läsa din anmälan Inkanyezi och skall bli intressant att följa hur JO agerar.

Bästa hälsningar,
Bertil

Anmäl
2014-07-08 19:02 #22 av: Inkanyezi
dom-kammarratt-urban-mot-radiotjanst.pdf

Så efter en ganska lång tidsutdräkt har Kammarrätten i Sundsvall reagerat och beviljat prövningstillstånd för överklagandet jag gjorde i december förra året, för ungefär åtta månader sedan. 

Jag fick så klart prövningstillstånd, och de tyckte antagligen att det blev lättare att hantera när nu HFD har fattat ett prejudicerande beslut om att datorer med internetanslutning inte är avgiftspliktiga enlig TV-avgiftslagen. 

Samtidigt tycker jag naturligtvis att det är ytterligt märkligt att Kammarrätten inte klarade att bevilja prövningstillstånd samma dag som mitt överklagande kom in. Jag ser det som ganska fegt att inte kunna ta beslut självständigt i så pass självklara ärenden som mitt, och samtidigt upplever jag det som kränkande att den enskilde ges en frist av bara ett par veckor för att bygga upp sitt försvar, medan motparten, i det här fallet en myndighet med i stort sett obegränsade resurser, får hur lång tid som helst. 

Utslaget är knappast oväntat. En dator är inte en TV-mottagare. Därmed tror sig Kammarrätten slippa den besvärliga frågan om hur man kan döma och avfatta domar. Både förvaltningsrätt och Kammarrätt har gjort elementära fel, då de har dömt utifrån förväntningar om framtida ändring av lagen, i stället för att döma efter gällande lag. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att de har försökt en rövare, eftersom folk är alltför undfallande för att se det uppenbara, att både Förvaltningsrätten i Luleå och Kammarrätten i Sundsvall har dömt utifrån jäv. 

Ingen ska kunna inbilla mig att juristerna i Förvaltningsrätten och Kammarrätten inte förstår lagen. eller att de inte är medvetna om att de har gynnat en av parterna på ett orättfärdigt sätt i ett flertal domar. Att juridiskt bildade personer kan använda en ännu inte behandlad promemoria som domskäl, där promemorian skulle kunna bli lag först nästföljande år, är ytterligt anmärkningsvärt. Det är en självklarhet att domstolen ska döma enligt gällande lag, och inte utifrån förväntningar om en eventuell framtida lagändring. 

Jag kan inte tro att juristerna vid dessa domstolar är omedvetna om att de har trampat över grovt i de här domarna, och att det handlar om domvilla, att domar har avfattats utan stöd i lag. 

Anmäl
2014-07-25 13:31 #23 av: Inkanyezi

Och nu har jag graderat upp datorn hemma, och eftersom den inte blir TV-mottagare av att kunna ta emot programmen från medieföretagen, har jag på de två nya datorerna installerat ett uppdaterat modernt operativsystem, Linux Mint, med Flash-stöd. Så nu kan jag se SVT:s program också om jag skulle vilja.

Det var mer eller mindre nödvändigt med uppgraderingen, eftersom webbsidor från diverse olika håll innehåller nya skript, som inte kan tolkas av de äldre webbläsarna, och de nyaste inte går att installera på det gamla systemet. Bland annat iFokus haltar betänkligt om man kör det på en gammal webbläsare. Det går att komma runt de flesta problemen, men det är knappast värt det.

Den stora vinsten med mina nya datorer är egentligen inte att systemet har graderats upp eller webbläsarna, utan att de drar så pass mycket mindre ström, att de jämfört med den gamla datorn betalar sig på ungefär ett år genom mindre strömförbrukning. Hårdvaran är just genom den ökade snabbheten, som kräver lägre spänning på processor, minnen och övriga chip, att förbrukningen sjunker markant. Det gör datorn tystare, eftersom fläktarna bara går på lågvarv, och så värmer det inte rummet så mycket nu i sommarhettan.

Den fyrkärniga AMD-maskinen drar lite mer ström än den tvåkärniga Intel-datorn, men tillsammans drar de inte ens hälften av vad den gamla gjorde. Den enda stora strömförbrukaren nu är min CRT-skärm, men den använder jag bara när jag ska redigera bilder. Annars kör jag med en bakbelyst skärm, som också drar onödigt mycket ström, och som jag nog kommer att ersätta med en snålare OLED-skärm.

Man ska inte titta sig blind på inköpspriset har jag upptäckt, utan om man i stället ser till hur många timmar den kommer att köras, har förbrukningen stor betydelse på den slutliga kostnaden. En OLED-skärm kan betala sig på ett par år, när den jämförs med äldre teknik.

Och datorn är som sagt inte en TV-mottagare, när den inte är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. Högsta Förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att utsändning inte förekommer över Internet, precis som jag hela tiden har hävdat, utan att TV-programmen som går över Internet är beställ-TV, som uttryckligen är undantaget från TV-avgift.

Jag är väldigt nöjd med mina nya burkar.

Anmäl
2014-07-25 15:54 #24 av: spår

Jag har inte deltagit själv på den här sidan förut men  följt den här tråden och haft stort stöd och fått många råd så  jag vill tacka Inkanyezi för det!  Jag har också klagat och överklagat osv…. hela tiden sedan jag sagt till radiotjänst att jag hade dator med internetuppkoppling men också hela tiden sagt att jag inte kunde se på tv. Jag hade en mycket gammal Mac och  kunde inte heller ha senaste Flash. Jag var också i kammarrätten och har såklart nu också fått rätt och fått tillbaka mina pengar men riktigt bra känns det inte eftersom jag inte fick själva grejen med "gammal dator omöjligt se på tv" prövat. Jag tycker nog egentligen att någon som har dator och använder den som tv ska betala avgiften. Det skulle väl gå att ha någon sorts spärr någonstans så att man måste betala om man ser på tv. Jag tycker att det viktiga är rätten att använda dator och rätten att slippa titta på tv! MIn gamla Mac utan intelprocessor gick inte att uppgradera och nu har den också slutat helt att fungera och jag har en nyare Mac så nu kan jag också titta på tv om jag vill. Det kommer jag inte att göra men om jag gjorde det vore det väl inte rättvist att jag slapp betala men en som tittar på en  tvapparat  måste betala!

Anmäl
2014-07-25 19:14 #25 av: Inkanyezi

#24 Det har gjorts en proposition om att ändra avgiftsmodellen så att den inte binds till innehav av en apparat.

Om man ser till den ursprungliga idén med radiolicensen, som ju föregick TV-avgiften med några decennier, så handlade det om att finansiera en infrastruktur för att sända radio över hela landet.

På nittiotalet ändrades inriktningen till någonting som kallas "allmänhetens tjänst", alltså att det är en avgift för radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är tänkt att finansiera reklamfria media, som ska tjäna allmänheten, och där underhållningen som serveras kanske är aningen tveksam sett till syftet. Att någonting som är allmänt ska avgiftsbeläggas på grund av ett apparatinnehav är minst sagt långsökt, och propositionen som lades 2012 föreslog en allmän avgift per person över 18 år beräknad efter inkomst. 

Så förslaget som Regeringen har lagt har egentligen inte med möjligheten att se programmen att göra, det avser att avgiften inte ska vara  bunden till en apparat. Den grundar sig på att tjänsten ska vara tillgänglig för allmänheten.

Den nuvarande lagen är begränsad till innehav av en viss typ av apparat, en utrustning avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, som också i vissa förarbeten kallas TV-sändning. Det har ingenting med innehållet i programmen att göra, så när de läggs ut på webben är de inte TV-sändning, dvs utsändning av TV-program, utan det är publicering av en dataström, vars innehåll kan avkodas som rörliga bilder.

Därför ska man enligt lagen inte betala för den dataströmmen, eftersom den inte har ett skvatt med TV-avgiftslagen att göra. Det är beställ-TV, som uttryckligen har undantagits från avgiftskravet.

Jag tycker att man kan bortse från aspekten att finansiera Fångarna på Fortet och Big Brother, som knappast kan vara speciellt angeläget att finansiera via bidrag från det allmänna. Tanken bakom att ha statligt finansierad radio och television handlar främst om beredskap och att kunna föra ut information. Till det behöver vi knappast ett otal tevekanaler och ännu fler radiokanaler, utan det kan räcka med en, som inte alls behöver bli så dyr. Det finns också andra lösningar för hur man skulle kunna föra ut information.

Så jag har inte någon orsak att betala för Big Brother eller sporten, men om Riksdagen beslutar i lag att det ska bekostas via avgift som tas ut på ett visst sätt, så ska man följa den lagen. Det betyder att det inte heller handlar om rättvisa. Som lagen nu ser ut ska vi inte betala för att titta på programmen via Internet.

Anmäl
2014-07-25 22:48 #26 av: spår

Jag vet att du har rätt när det gäller nuvarande lagar och att det handlar om att tolka lagar men jag tycker att det ska handla om rättvisa! Som det är nu får man väl i alla fall vara nöjd med att vi som inte på något sätt kunde se tv när radiotjänst fick rätt i att ha tagit ut avgift från oss,nu fått rätt i kammarrätten och får tillbaka  pengarna eftersom vi hur som helst har haft rätt hela tiden både ur rättvisesynpunkt och enligt lag!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.